Facebook Statistics

Agrorezort pomôže malým poľnohospodárom so začatím a rozvojom ich podnikateľskej činnosti

28-02-2020

MPRV SR sa zameralo na pomoc pre malých poľnohospodárov. Malým podnikom, zameraným na živočíšnu a špecializovanú rastlinnú výrobu, poskytne štát podporu vo výške 15 000 eur na realizáciu podnikateľských plánov. 

„Poskytneme podporu pre rozvoj podnikania malých poľnohospodárov na Slovensku, ktorým poskytnutá podpora umožní budovanie svojich hospodárstiev. Očakávame, že tým zvýšia svoju účasť na trhu a presadia najmä produkty lokálnej poľnohospodárskej prvovýroby slovenského pôvodu. Je mimoriadne dôležité, podržať v tomto neľahkom konkurenčnom boji aj malých poľnohospodárov, pestovateľov špecializovaných plodín, drobnochovateľov a producentov často takých špecifických produktov, ktoré nie sú pre veľké podniky zaujímavé. Diverzifikácia slovenského poľnohospodárstva ma obrovský potenciál a tak vďaka tejto podpore môžeme naštartovať podnikanie niektorých malých poľnohospodárov. Rovnako chceme zlepšiť ekonomiku v regiónoch a podporiť zamestnanosť,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Podopatrenie 6.3 Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov“ reaguje na potrebu posilnenia ekonomickej stability a životaschopnosti malých podnikov na vidieku. Jeho cieľom je tiež zvýšenie efektivity všetkých výrobných faktorov a nárast pridanej hodnoty podnikov v poľnohospodárstve.

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje 15 000 eur pre jeden podnik. Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. MPRV SR na výzvu vyčlenilo celkom 4 920 000 eur.

Podpora sa poskytuje malému poľnohospodárskemu podniku na rozvoj jeho podnikateľskej činnosti, spojenej s realizáciou jeho podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Podpora pomôže lokálnej produkcii a presadeniu sa slovenských produktov. Každý žiadateľ však musí preukázať svoju existenciu a činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe najmenej 24 mesiacov pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP).

„Vykonávanie poľnohospodárskej činnosti za obdobie minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania žiadosti bude overené na základe žiadostí o priamu podporu žiadateľa za roky 2018 a 2019 na sekcii priamych podpôr PPA alebo zvierat v rokoch 2018 a 2019, na základe evidencie zvierat žiadateľa v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii,“ vysvetlil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

PPA výšku podpory 15 000 eur vyplatí na jeden malý poľnohospodársky podnik vo forme dvoch splátok. Prvá polovica podpory sa vypláca po podpise zmluvy o poskytnutí NFP a 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014 - 2020 je otvorená od 25. februára do 30. júna 2020. Samotné podávanie žiadostí bude prebiehať od 15. júna do 30. júna 2020 na Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne popísané vo výzve, zverejnenej na webovom sídle PPA www.apa.sk.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood