Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Tlačové správy

Agrorezort vyhlásil tri výberové konania

29-10-2020

MPRV SR vyhlásilo tri výberové konania. Agrorezort hľadá riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie a predsedov dozorných rád štátnych podnikov Hydromeliorácie a Závodisko.

Všetky tri výberové konania sa uskutočnia samostatne. Záujemcovia o post riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie budú musieť absolvovať dve kolá výberu, ktoré sa budú realizovať písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého kola postúpia do druhého kola výberového konania. Výber predsedov dozorných rád je naplánovaný na jedno kolo a uskutoční sa ústnou formou.

Ministerstvo vo výberových konaniach požaduje od uchádzačov vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a aspoň dva roky praxe v riadiacej funkcii.

Špecifické kritériá a požiadavky na riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie spočívajú najmä v znalosti právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva, v problematike hydromeliorácií a znalosti ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou štátneho podniku. Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý horizont).

Od predsedov dozorných rád sa očakáva znalosť právnych predpisov a odborných vedomostí súvisiacich so štátnym podnikom a daným odvetvím. Uchádzač preukáže znalosť zákona o štátnom podniku, o podmienkach prevodu majetku štátu, o účtovníctve, o správnom konaní, zákona o verejnom obstarávaní a obchodného zákonníka.

Agrorezort od uchádzačov očakáva aj manažérske, riadiace a organizačné schopnosti.

Uzávierka prihlášok o zaradenie do výberových konaní je vo všetkých troch prípadoch 12. novembra 2020. Bližšie informácie nájdu uchádzači na webovom sídle MPRV SR: https://www.mpsr.sk/vyberove-konanie/27.