Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Agrorezort vyhlasuje výzvu pre dobročinné a charitatívne organizácie

27-01-2023

Aj najzraniteľnejší si zaslúžia dôstojný prístup k potravinám.

V neľahkých časoch podáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pomocnú ruku charitatívnym organizáciám a združeniam zameraným na potravinovú pomoc. Celková výška podpory je 5 miliónov EUR a tieto prostriedky sú zabezpečené z  Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022.  Prostriedky sú určené na investície do vhodných skladovacích priestorov a zariadení,  materiálno-technického vybavenia  a na  prepravu týchto potravín, vrátane špeciálnych automobilov. Výzvu bude realizovať Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA).

Na Slovensku pôsobia organizácie, ktoré na neziskovom princípe poskytujú materiálnu pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách a sú odkázaní na potravinovú pomoc. MPRV SR preto prichádza s riešením, aby si takéto organizácie dokázali vybudovať technické zázemie pre kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb uvedenej skupine občanov. Do tejto kategórie spadajú napr. osamelé matky s deťmi, rodiny, ktoré sú postihnuté výpadkom príjmu živiteľa (či už v dôsledku vážneho ochorenia, či pri strate živiteľa), osoby žijúce v domácnostiach, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami a pod.

 „Všetci vieme, akú dobu žijeme a je mimoriadne dôležité, aby sa aj najzraniteľnejší vedeli dôstojne dostať k potravinám. Preto vyhlasujeme výzvu, ktorá umožní vytvoriť dostatočné kapacity a distribúciu potravín charitatívnym a dobročinným zariadeniam, ktoré dennodenne pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú,“ uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. 

 MPRV SR a PPA vyhlasujú výzvu č. 64, ktorá  je realizovaná v rámci PRV 2014 – 2022, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výška oprávnených nákladov na projekt predstavuje sumu v rozpätí od 10-tisíc EUR do 250-tisíc EUR pri celkovej alokácii 5 miliónov EUR.  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude možné predkladať od 1. 3. 2023, a to až do vyčerpania alokácie.

 Keďže ide o prostriedky z Programu rozvoja vidieka (Podopatrenie 7.4), smerovanie podpory je zamerané na predovšetkým vidiecke oblasti, t. j. investícia sa má využívať prevažne v prospech obyvateľov vidieckych oblastí. Za splnenie podmienky sa považuje, ak viac ako 70% osôb, ktorým je poskytovaná pomoc, má pobyt alebo sa zdržiava vo vidieckych oblastiach. Za vidiecku oblasť sa v tomto prípade považuje celé územie SR okrem všetkých krajských miest s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane).

Informácie o uzavretí výzvy budú zverejnené na webovom sídle www.apa.sk, kde nájdete aj podrobné informácie a podmienky výzvy.

 Výzva bola pripravovaná v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, prostredníctvom ktorého bola zabezpečená aj komunikácia s ostatnými občianskymi združeniami a charitatívnymi organizáciami.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood