Facebook Statistics
Značka Kvality

Agrorezort zásadne rozširuje dostupné údaje o poľnohospodárskej pôde

06-07-2020

Vlastníci pozemkov si odteraz môžu na jednom mieste overiť, kto na ich pôdu poberal agrodotácie prostredníctvom takzvaných priamych podpôr. Rozšírené údaje o poľnohospodárskej pôde budú pre odbornú i laickú verejnosť užitočnou pomôckou aj pri uzatváraní nájomných zmlúv. Ide o výsledok dlhodobej a intenzívnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR).

  • Efektívny verejný nástroj na odhaľovanie možných podvodov v čerpaní agrodotácií
  • Prehľadné údaje o vlastníkoch pozemkov a žiadateľoch o priame podpory na jednom mieste
  • Zjednodušenie prístupu k údajom o poľnohospodárskej pôde

„Pozemkové vzťahy si na Slovensku žiadajú veľké upratovanie, ktoré, žiaľ, naši predchodcovia zanedbali. Na ministerstve intenzívne pracujeme na tom, aby sme do nich vniesli viac transparentnosti, ktorá je osvedčeným receptom aj na odhaľovanie možných podvodov v čerpaní agrodotácií. Vďaka dlhodobej a intenzívnej spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR sa nám podarilo sprístupniť ďalšie údaje o poľnohospodárskej pôde, ktoré nikdy v histórii neboli dostupné na jednom mieste. Kontrolný nástroj teraz vkladáme do rúk širokej verejnosti,“ podotkol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Spolupráca na projekte odštartovala v roku 2018, kedy agrorezort spoločne s ÚGKK SR zverejnili na mapovom portáli údaje zo systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS). Nové vedenie MPRV SR sa rozhodlo, že pre zvýšenie transparentnosti a lepšiu orientáciu vo vlastníckych a užívacích vzťahoch k poľnohospodárskej pôde sprístupní ďalšie údaje, ktoré bolo potrebné doposiaľ prácne vyhľadávať a vzájomne kombinovať.

Na mapovom portáli pribudli tri nové agro vrstvy:

  • hranice užívania: ohraničujúce pozemky, na ktoré boli žiadané priame podpory s uvedením konkrétneho žiadateľa,
  • obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území,
  • bonitované pôdno-ekologické jednotky, ktoré vyjadrujú kvalitu a vyčísľujú produkčno-ekologický potenciál pôdy.

Prostredníctvom niekoľkých krokov je možné zistiť nielen údaje o vlastníkovi pozemku, ale po novom aj to, či a aký subjekt na tento pozemok žiadal agrodotácie, za akú obvyklú výšku nájomného sa pozemky v danom katastri prenajímali a do akej bonitnej triedy samotný pozemok patrí. Agrorezort tak v spolupráci s ÚGKK SR odstraňuje bariéry a súčasne zjednodušuje prístup k údajom o poľnohospodárskej pôde.

Mapový portál je prepojený s portálom Finstat, čo umožňuje rýchlo získať bližšie informácie o  žiadateľovi, ktorý na vybraný pozemok poberá agrodotácie. Jedným klikom sa tak dá zistiť napríklad to, či na pozemku hospodári schránková firma či zadlžený poľnohospodár.

„Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS rozšírený o nové agro vrstvy umožní poľnohospodárom, vlastníkom pozemkov a širokej verejnosti získať väčší prehľad o poľnohospodárskej pôde a zistené nezrovnalosti aktívne riešiť. Zverejnené údaje agrorezortu v kombinácii s údajmi katastra nehnuteľností uľahčia aj prácu orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní podozrení zo spáchania rôznej majetkovej trestnej činnosti,“ uviedol štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko.

„Výhodou je, že priestorové údaje je možné na seba navzájom nakladať, vrstviť, a tým na jednom mieste vytvárať mapové kompozície a získavať také informácie, o aké má používateľ momentálne záujem. Agrovrstvy je zároveň možné kombinovať aj s inými mapovými podkladmi, ktoré sú na mapovom portáli k dispozícii, ako je ortofotomozaika, základné mapy a digitálny model reliéfu. Veríme, že takéto zverejnenie údajov na jednom mieste s možnosťou ich kombinovania prispeje k lepšej informovanosti občanov a aj väčšej transparentnosti štátnej správy,“ poznamenala predsedníčka ÚGKK SR Mária Frindrichová.

V prvom kroku je potrebné otvoriť si webovú stránku ÚGKK SR a kliknúť na priečinok „Mapový klient ZBGIS“ (obrázok č. 1). Kliknutím na farebný symbol vedľa poľa na vyhľadávanie (obrázok č. 2) si treba zmeniť tému na „Kataster nehnuteľností“ (obrázok č.3). Kliknutím na ľavý bočný panel (obrázok č. 4) si zvoľte „Vrstvy a podkladové mapy“ (obrázok č. 5), zaškrtnite si „Agro vrstvy“ (obrázok č. 6) a po ich rozkliknutí sa dostanete k zoznamu vrstiev, ktoré si môžete aktivovať zaškrtnutím (obrázok č. 7).

K agro vrstvám sa dá dostať aj cez webovú stránku MPRV SR. Stačí kliknúť na tlačidlo „Agromapy ZBGIS“ v pravom bočnom paneli (obrázok č. 8), ktoré vás priamo presmeruje na mapový portál. Prístup si nevyžaduje prihlasovacie údaje.

Obrázok č. 1: Kliknite na priečinok „Mapový klient ZBGIS“

Obrázok č. 2: Kliknite na farebný symbol vedľa poľa na vyhľadávanie

Obrázok č. 3: Zvoľte si Kataster nehnuteľností

Obrázok č. 4: Kliknite na ľavý bočný panel

Obrázok č. 5: Zvoľte si „Vrstvy a podkladové mapy“

Obrázok č. 6: Zaškrtnite a kliknite na „Agro vrstvy“

Obrázok č. 7: Aktivujte si niektorú alebo naraz viacero vrstiev

Obrázok č. 8: Kliknite na tlačidlo „Agromapy ZBGIS“

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood