Facebook Statistics

Ak obstarávateľské úkony, ktoré súvisia s obstaraním urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho podkladu bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba podľa §2 a) Stavebného zákona, ktorá je zamestnancom žiadateľa, môžu byť obstarávateľské výkony nárokovateľ

15-06-2010
Obstarávateľské úkony súvisiace s obstaraním urbanistickej štúdie musí zabezpečovať odborne spôsobilá osoba. Táto osoba však nemôže byť zamestnancom žiadateľa. Ak by napriek tejto skutočnosti žiadateľ zabezpečoval obstarávanie urbanistickej štúdie prostredníctvom vlastného zamestnanca, budú tieto náklady považované za neoprávnené, keďže pre opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky vo všeobecnosti platí zásada, že akékoľvek mzdové náklady sú neoprávnené. Obstarávateľské práce musia byť v súlade so Zákonom č. 523/2003 o veerejnom obstarávaní.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood