Facebook Statistics
Značka Kvality

Aké náležitosti by malo splňať Poľnohospodárske družstvo, ktoré má podnikateľské oprávnenie na poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb (poskytovanie hotelových služieb) a už viac rokov prevádzkuje hotel, aby bolo oprávneným žiadateľom na opatrenie

15-06-2010

Oprávnení žiadatelia v rámci opatrenia 1.1. a 1.3. sú podľa Schém štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis malí a strední podnikatelia (ďalej len „MSP"), fyzické alebo právnické osoby v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, podnikajúce a registrované na území Slovenskej republiky, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov). V rámci „Schémy podpory rozvoja cestovného ruchu JPD 2" (schémy štátnej pomoci) musia malé a stredné podniky splňať nasledujúcu definíciu:

  • musia mať menej ako 250 zamestnancov,
  • ich ročný obrat nesmie presahovať 40 miliónov EUR, alebo
  • ich celková ročná hodnota aktív nesmie presahovať 27 miliónov EUR,
  • a zároveň musia splňať kritérium nezávislosti definované v odseku 3.

Z uvedeného vyplýva, že poľnohospodárske družstvo poskytujúce hotelové služby charakteru mestského hotela, môže byť oprávneným žiadateľom programu JPD 2 v prípade, ak splňa vyššie uvedené podmienky a hodnoverne preukáže, že vlastní podnikateľské oprávnenie na poskytovanie hotelových služieb uvedeného charakteru.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood