Facebook Statistics
Značka Kvality

Aké priority má Váš program, podporované typy projektov, resp. okruh podporovaných činností?

15-06-2010

Prioritou programu JPD 2 je podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia, ktorá vychádza z potreby reštrukturalizácie hospodárskej základne cieľového územia prechádzajúceho prudkými štrukturálnymi zmenami sekundárnej, terciárnej a kvartérnej sféry. Uvedená priorita teda sleduje rozvoj malého a stredného podnikania ďalej MSP) v cieľovom území, rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, zvyšovanie kvality a kultúry života obyvateľov, zachovanie historických krajinných štruktúr, rozvoj vidieckych sídiel a využívanie hodnôt a zdrojov vidieka na vytváranie pracovných príležitostí.

Názvy a ciele jednotlivých opatrení:


Opatrenie č. 1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania

Cieľom tohto opatrenia je dosiahnutie stabilného a diverzifikovaného podnikateľského prostredia, vytvorenie dlhodobo udržateľných pracovných miest , rast exportnej výkonnosti a konkurencieschopnosti MSP.


Opatrenie č. 1.2. Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie vhodných podmienok na rozvoj malých a strených podnikov zvýšením atraktívnosti oblastí aktivít pomocou modernizácie a optimalizácie kvality celej infraštruktúry a zariadení a ich adaptáciu na technický vývoj.


Opatrenie č. 1.3. Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Cieľom opatrenia je efektívnejšie využitie rekreačného potenciálu územia pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti.


Opatrenie č. 1.4. Podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Cieľom opatrenia je integrovať rozvoj cestovného ruchu v perspektíve trvalo udržateľného rozvoja; mal by sa stať integrálnou súčasťou územného plánovania a územného rozvoja, na jednej strane valorizáciou charakteru atraktívnosti rozdielnych území a využitím ich turistického imidžu za účelom podpory iných aktivít; na druhej strane to musí prispieť k zlepšeniu kvality prírodného a kultúrneho dedičstva.


Opatrenie č. 1.5. Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva

Opatrenie je zamerané na podporu hospodárskej a sociálnej obnovy obcí, miest a mestských častí a na podporu zachovania ich prírodného a kultúrneho dedičstva.

Aktivity jednotlivých opatrení sa nachádzajú v Programovom doplnku JPD 2 na adrese www.build.gov.sk.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood