Facebook Statistics
Značka Kvality

Aké sú oprávnené náklady pri tvorbe vypracovania programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)?

15-06-2010

Oprávnené sú všetky náklady bezprostredne súvisiace s vypracovaním PHSR. Pri vypracovávaní PHSR sa odporúča postupovať podľa materiálu: „Metodická príručka pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce" vypracovanej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - Sekcia regionálnej politiky.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood