Facebook Statistics

Koronavírus

Ako zabezpečovať servis technických porúch zo zahraničia

09-04-2020
  1. Potravinársky podnik, ktorý bude evidovať poruchu technologického zariadenia a potrebuje opravu tohto technologického zariadenia, ktorú musí realizovať zahraničný subjekt, vyplní elektronický formulár na webe MPRV SR - Žiadosť o vstup pracovníkov poskytujúcich služby a servisných pracovníkov zo zahraničia.
  2. Následne MPRV SR (sekcia potravinárstva a obchodu) bude kontaktovať elektronicky Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o udelenie výnimky na vstup cez hranicu Slovenskej republiky.
  3. Žiadosť podľa bodu 1. musí byť odoslaná najneskôr 72 hodín pred plánovaným prechodom cez hranicu Slovenskej republiky.
  4. Výnimka zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR bude vydaná do 24 hodín od doručenia žiadosti podľa bodu 2.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood