Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktualizácia prípustnej hornej hranice príjmu vitamínu D pre dojčatá

10-08-2018

Európska komisia požiadala Panel pre dietetické výrobky, výživu a alergie (Panel NDA) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), aby zrevidoval prípustnú hornú hranicu príjmu (UL) vitamínu D pre dojčatá (≤ 1 rok) z roku 2012. 

Po preskúmaní literatúry dospel Panel NDA k záveru, že dostupné dôkazy o dennom príjme vitamínu D a riziku nepriaznivých zdravotných následkov (hyperkalciúria, hyperkalcémia, nefrokalcinóza a abnormálny rast) nemôžu byť na odvodenie UL u dojčiat použité samostatne.

Panel uskutočnil meta-regresnú analýzu zhromaždených údajov, aby odvodil vzťah medzi denným príjmom vitamínu D a priemernou koncentráciou 25-hydroxyvitamínu D (25(OH)D) v krvnom sére. Vzhľadom na to, že sérová koncentrácia 25(OH)D v hodnote 200 nmol/l alebo nižšia pravdepodobne nepredstavuje pre dojčatá riziko negatívnych zdravotných následkov, bolo odhadnuté percento dojčiat, ktoré dosahujú vyššiu sérovú koncentráciu pri rôznych príjmoch vitamínu D.

Pre dojčatá vo veku do 6 mesiacov bola ponechaná UL v hodnote 25 μg/deň a pre dojčatá vo veku 6 - 12 mesiacov bola UL ustanovená v hodnote 35 μg/deň.

Panel NDA bol tiež požiadaný o poskytnutie stanoviska k bezpečnosti konzumácie počiatočnej dojčenskej výživy so zvýšeným maximálnym obsahom vitamínu D (3 μg/100 kcal) (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127). Používanie takejto dojčenskej výživy u dojčiat vo veku do 4 mesiacov môže viesť k tomu, že u niektorých bude dosahovať denný príjem vitamínu D viac ako 25 μg, a to bez zohľadnenia príjmu vitamínu D z výživových doplnkov. U detí vo veku 4 - 12 mesiacov bolo u 95. percentilu (vysoký príjem vitamínu D) odhadnuté, že pri príjme vitamínu D z dojčenskej výživy a z potravín nepresahuje vitamín D stanovenú UL (bez zohľadnenia príjmu vitamínu D z výživových doplnkov).

Celé vedecké stanovisko nájdete na webovom sídle EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5365

V súvislosti s vedeckým stanoviskom prebehla v dňoch 18. 4. - 23. 5. 2018 verejná konzultácia k návrhu stanoviska. Počas pripomienkového konania boli úradu EFSA doručené pripomienky od 4 zainteresovaných strán. Výsledkom pripomienkového konania je záverečná technická správa, ktorá obsahuje sumár pripomienok a komentár EFSA k pripomienkam.

Konečné znenie vedeckého stanoviska bolo schválené na plenárnom zasadnutí Panelu NDA, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 6. 2018.

Celú technickú správu nájdete na webovom sídle EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1456


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood