Facebook Statistics

Aktualizácia výziev Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (OP RH)

02-05-2022

Riadiaci orgán OP RH oznamuje, že boli aktualizované nasledovné výzvy:

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 s názvom Produktívne investície do akvakultúry - Výstavba novej akvakultúrnej prevádzky,

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08 s názvom Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok,

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 s názvom Obnova existujúcich produkčných zariadení,

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04 s názvom Recirkulačné systémy.

Výzvy sú zameraná na čerpanie finančných prostriedkov na:

• výstavbu novej akvakultúrnej prevádzky,
• modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok,
• obnovu existujúcich produkčných zariadení, 
• recirkulačné systémy.

Cieľom aktualizácie výziev bolo zjednodušiť podmienky na získanie nenávratného finančného príspevku, ktoré stanovuje Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Výška finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy je dostatočná.

Veríme, že dané zmeny prispejú k zjednodušeniu splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku, a tým aj k zvýšenému záujmu o finančné prostriedky z OP RH.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood