Facebook Statistics

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/03

20-01-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT aktualizuje dňa 20.1.2017 výzvu INTERREG V-A SK-AT/2016/03 na predkladanie projektov. Zmeny sa týkajú samotného dokumentu Výzvy, formuláru ŽoNFP a jej príloh (1, 2, 15 a 19), Metodiky výberu operácií, Predbežnej informácii pre žiadateľov a Príručky pre žiadateľa. V rámci dokumentov išlo o formálnu úpravu / opravu informácií, doplnenie informácií, prípadne opravu formulárov a opravu formálnych chýb.  Detailný prehľad zmien si môžete pozrieť v dokumente Prehľad zmien.

Špeciálne chceme upozorniť na zmenu adresy na doručovanie ŽoNFP vo Viedni. Nové sídlo SpS Viedeň je:

Magistratabteilung 27- Europäische Angelegenheiten
Gemeinsames Sekretariat Wien Interreg V-A SK-AT
3. Stock – Räumlichkeiten von INTERACT Kirchberggasse 33-35
1070 Wien

Adresa na doručovanie ŽoNFP SpS v Bratislave ostáva nezmenená.

V aktualizácii nájdete dokumenty vo formáte „sledovania zmien“, aby ste sa mohli v zmenách ľahšie zorientovať, ako aj ich finálne verzie dokumentov.

Ďalšie podrobné informácie k výzve je možné získať na webovom sídle www.sk-at.eu .

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood