Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktualizácia zoznamu QPS odporúčaných biologických činiteľov pridávaných do potravín alebo krmív oznámených úradu EFSA do marca 2018

18-07-2018

Kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti (QPS) bol vyvinutý s cieľom poskytnúť harmonizovanú podporu pre hodnotenie rizika (HR) biologických činiteľov, ktoré je vykonávané vedeckými panelmi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Posudzovaná bola totožnosť, súbor poznatkov, bezpečnostné obavy a mikrobiálna rezistencia platných taxonomických jednotiek.

Bezpečnostné obavy, identifikované pre taxonomickú jednotku, sú vyjadrené „kvalifikáciami" a mali by byť posudzované vedeckými panelmi EFSA priamo na úrovni jednotlivých mikrobiálnych kmeňov.

Počas súčasného hodnotenia zoznamu sa nenašli žiadne nové informácie, ktoré by zmenili dosiaľ odporúčané taxonomické jednotky QPS a ich kvalifikácie. Panel pre biologické riziká úradu EFSA objasnil, že kvalifikácia „iba na výrobné účely" znamená absenciu životaschopných buniek produkčného organizmu v konečnom produkte. Takáto kvalifikácia sa môže použiť aj na potraviny  alebo krmivá s obsahom mikrobiálnej biomasy.

V období september 2017 – marec 2018 bol zoznam QPS aktualizovaný o 46 mikroorganizmov. Z nich 28 bolo biologických činiteľov s už existujúcim statusom QPS. 15 bolo vylúčených v rámci predchádzajúceho mandátu QPS (10 vláknitých húb a 1 bakteriofág) alebo súčasného mandátu (2 oznámenia o Streptomyces spp. a 1 o Escherichia coli) a 1 bol vylúčený z dôvodu vyžiadania potvrdzujúcich údajov pre HR prípravku na ochranu rastlín (Pseudomonas sp.).

Opätovne hodnotené boli 3 taxonomické jednotky: Paracoccus carotinifaciens, Paenibacillus lentus (oba hodnotené v rokoch 2008 a 2014) a Yarrowia lipolytica (hodnotená po prvýkrát). Paracoccus carotinifaciens a Paenibacillus lentus nemôžu získať status QPS z dôvodu nedostatku vedeckých údajov. Yarrowia lipolytica bola odporučená pre získanie statusu QPS, avšak iba výrobné účely.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5315

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood