Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktualizovaná OpenFoodTox databáza EFSA a jej využitie pri vývoji in silico modelov

07-04-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aktualizoval svoju databázu OpenFoodTox, ktorá teraz obsahuje údaje o toxicite pre takmer 5 000 chemických látok, získaných z viac ako 2 000 vedeckých hodnotení, ktoré EFSA vykonal od roku 2002.

Databáza OpenFoodTox bola spustená v roku 2017 s cieľom poskytnúť jediný prístupový bod pre súhrnné údaje o látkach hodnotených EFSA, ktoré boli predtým k dispozícii iba jednotlivo v tisíckach vedeckých publikácií. Databáza popisuje údaje pre každú látku z oblasti potravín/krmív (prídavné látky, pesticídy, kontaminanty) ako aj pre ovplyvnené populácie (ľudia, hospodárske zvieratá a voľne žijúce zvieratá).

V rámci aktualizácie bolo pridaných viac ako 150 látok, z ktorých niekoľko látok je zahrnutých do viacerých oblastí potravín a krmív a tiež populácií.

Alternatívy k testovaniu na zvieratách

OpenFoodTox umožňuje vedcom vyvíjať nové „in silico“ nástroje ako sú počítačové modely na predpovedanie toxicity látok v potravinách a krmivách (napr. toxicita u potkanov pri hodnotení rizika pre ľudí a toxicita u včiel, rýb a červov pri environmentálnom hodnotení rizika).

Takéto nástroje môžu pomôcť pri poskytovaní alternatív k tradičným štúdiám toxicity na zvieratách. EFSA podporuje prístupy k hodnoteniu rizika, ktoré sú v súlade s princípmi 3R (Replacement - nahradenie zvierat alternatívnou metódou, Reduction - redukcia počtu použitých zvierat, Refinement - zjemnenie použitých metód a zlepšenie welfare laboratórnych zvierat), ktoré minimalizujú použitie zvierat v pokusoch a tam, kde je to možné tiež podporujú využívanie údajov z alternatívnych prístupov.

    → pokiaľ vás zaujíma problematika alternatívnych metód na Slovensku, prezrite si časť našej webovej stránky venovanú alternatívnym metódam testovania

Pozrite si informatívne video EFSA o tom či je možná veda bez testovania na zvieratách:

      

Budúce plány pre databázu OpenFoodTox 2.0 zahŕňajú obohatenie údajového modelu o ďalšie chemické vlastnosti, ako sú údaje o metabolizme, bioakumulácii a expozícii, ako aj prepojenie databázy s počítačovými modelmi, používanými na predikciu toxikokinetiky a toxicity. Medzi najnovšie príklady patria modely pre ľudí, hospodárske zvieratá (kurčatá, hovädzí dobytok, ošípané, ovce -  1. časť a 2. časť) a voľne žijúce zvieratá (včely, ryby).

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood