Facebook Statistics

Aktuálne informácie pre žiadateľov o NFP v rámci všetkých programov INTRERREG IIIA

02-09-2004

Upozornenie na usmernenie EK č. 2004/C 226/02 zo dňa 2. septembra 2004 k Programom iniciatívy spoločenstva INTERREG III, ktoré podrobne upravuje niektoré pravidlá oprávnenosti.

V prílohe II bod 4 tohto usmernenia sa uvádza, že:

„Kultúrne podujatia (výstavy, festivaly) sú oprávnené na spolufinancovanie iba v prípade, že prispievajú k dlhodobej spolupráci a zvyšovaniu zamestnanosti. Spravidla preto jednorázové akcie nemôžu byť podporované. Regulárne sa opakujúce podujatia (napr. s ročnou periodicitou) môžu byť podporované iba v počiatočných fázach, pričom podpora by mala prioritne smerovať na organizačné zabezpečenie podujatí nie na odmeny umelcom.“

Z tohto dôvodu Vás upozorňujeme na skutočnosť, že každoročne sa opakujúce kultúrne podujatia nebudú môcť byť podporené z Programov iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA, resp., aby takéto typy projektov spĺňali kritériá oprávnenosti budú musieť mať výrazný inovatívny charakter. Na túto skutočnosť sme upozornili aj v najčastejšie kladených otázkach.

Aktuálne dokumenty pre úspešných žiadateľov o NFP:

  1. monitorovacia správa
  2. timesheet
  3. vlajka EÚ