Facebook Statistics

Aktuálne výzvy pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

02-06-2017

Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. mája 2017 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Produktívne investície do akvakultúry.

Typ výziev: otvorené
Zameranie projektov: dopytovo - orientované projekty

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01 Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

V rámci Aktivity 1 Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:

 • investície súvisiace s výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky,
 • investície súvisiace s vybudovaním rybníkov/rybochovných zariadení a výstavbou budov/objektov plniacich doplnkové funkcie (sklady, garáže, dielne, administratívne a sociálne priestory a pod.),
 • investície do výstavby objektov na odber, rozvod a vypúšťanie vody, inžinierskych sietí vrátane vnútroareálovej infraštruktúry, spevnených plôch a oplotenia,
 • do obstarania nových strojov, technologických zariadení okrem recirkulačných systémov, prístrojov, počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky chov rýb.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 2  303 640,00 € (verejné zdroje).

 

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02 Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok 

Pri Aktivite 2 Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok  je podpora zameraná najmä na:

 • investície do rozšírenia, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich akvakultúrnych prevádzok využívaných na hospodársky chov rýb,
 • investície súvisiace s obstaraním nových pracovných strojov, technologických zariadení (okrem recirkulačných systémov), prístrojov, počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a  rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky chov rýb. Investícia, súvisiaca s obstaraním nového recirkulačného systému je podporovaná cez opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry - Aktivita 2 Recirkulačné systémy,
 • investície súvisiace s modernizáciou existujúcich pracovných strojov, technologických zariadení, prístrojov a počítačového vybavenia (vrátane softvéru), využívaných pre hospodársky chov rýb. Pri modernizácii recirkulačných systémov nie je podmienkou, aby jej výsledkom bolo zvýšenie produkcie,
 • investície súvisiace s obstaraním dopravných prostriedkov využívaných na prepravu produktov akvakultúry alebo na uvádzanie týchto produktov na trh prijímateľom.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 2 303 640,00 € (verejné zdroje).

 

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2017-03 Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat Aktivita 3 Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat má za cieľ podporiť:

 • investície súvisiace s obstaraním strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií na zlepšenie kvality chovov využívaných v akvakultúre,
 • investície súvisiace s ochranou chovov pred voľne žijúcimi rybožravými predátormi.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 115 183,00 € (verejné zdroje).

 

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04 Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty Aktivita 4 Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty má za cieľ podporiť:

 • investície súvisiace s výstavbou/zriadením malých predajní na priamy predaj produktov akvakultúry vrátane vybavenia,
 • investície súvisiace s rozšírením,  rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich malých predajní na priamy predaj produktov akvakultúry. Podporovanou investíciou je rozšírenie, rekonštrukcia alebo modernizácia existujúcej malej predajne, vrátane obstarania jej vybavenia.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 115 183,00 € (verejné zdroje).

 

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05 Obnova existujúcich produkčných zariadení

Aktivita 5 Obnova existujúcich produkčných zariadení má za cieľ podporiť:

 • investície súvisiace s odbahňovaním existujúcich produkčných zariadení,
 • investície súvisiace s realizáciou preventívnych opatrení predchádzajúcich zanášanie dnových sedimentov v produkčných zariadeniach. Podporované je zavádzanie nových vetrolamov a výsadba porastov tvrdých makrofytov na brehoch rybníkov a prívodných prítokov, budovanie obvodových kanálov na odvod prívalovej vody, sedimentačných nádrží (na prítoku) a pod.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 460 728,00 € (verejné zdroje).

 

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 Doplnkové činnosti

Aktivita 6 Doplnkové činnosti má za cieľ podporiť:

 • investície súvisiace s výstavbou, rozšírením, rekonštrukciou a modernizáciou priestorov na území existujúcej akvakultúrnej prevádzky, určených pre doplnkové činnosti úzko spojené s produkčnou činnosťou v akvakultúre, a to za predpokladu, že doplnkové činnosti súvisia s hlavnou činnosťou subjektu akvakultúry, vrátane rozvoja rybárskej turistiky, osvety a vzdelávania,  alebo environmentálnych služieb v oblasti akvakultúry, s výnimkou ubytovacích a reštauračných zariadení.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 230 364,00 € (verejné zdroje).

 

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

V rámci Aktivity 1 Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:

 • investície súvisiace s obstaraním, výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou inovatívnych technológií a zariadení prispievajúcich k znižovaniu úrovne znečistenia životného prostredia a zvyšovaniu efektívnosti využívania zdrojov,
 • investície súvisiace s vykonávaním preventívnych opatrení (v prípade investícií realizovaných na území NATURA 2000), ide napr. o opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s migračnými trasami, opatrenia na zabránenie úniku nepôvodných druhov do voľnej prírody, budovanie ostrovčekov a pod.), schválených národným orgánom ochrany prírody, ktoré smerujú k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania a ničenia ekosystémov produkčnou činnosťou v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 51 192,00 € (verejné zdroje).

 

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-01 Recirkulačné systémy 

V rámci Aktivity 2 Recirkulačné systémy  je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:

 • investície súvisiace s výstavbou nových akvakultúrnych prevádzok na hospodársky chov rýb, využívajúcich recirkulačný systém,
 • investície súvisiace s výstavbou recirkulačných systémov v rámci existujúcej akvakultúrnej prevádzky.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 819 072,00 € (verejné zdroje).

Výzvy môžu byť uzavreté po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu podmieneného nedostatočným dopytom zo strany žiadateľov.

Všetky predmetné informácie, ako aj informáciu o uzavretí výzvy bude Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňovať na svojom webovom sídle www.apa.sk.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood