Facebook Statistics

Aktuality

Agrorezort hľadá šéfov SPF a štátneho podniku LESY SR

27-08-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo výberové konania na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR a výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Súčasťou požiadaviek na uchádzačov je predloženie návrhu koncepcie rozvoja oboch inštitúcií. V oboch prípadoch sa vyžaduje aspoň 5-ročná riadiaca prax.

Ministerstvo od uchádzačov o pozíciu generálneho riaditeľa LESY SR, š. p. vyžaduje aj znalosť súčasných podmienok štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, znalosť legislatívy vzťahujúcej sa k štátnemu podniku LESY Slovenskej republiky a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie Koncepcie rozvoja štátneho podniku LESY Slovenskej republiky v rámcoch programového vyhlásenia vlády SR, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4. Pri spracovaní koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov. Výberové konanie sa uskutoční ústnou formou.

Od uchádzačov o pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu agrorezort vyžaduje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: prírodovedné - odbor fyzická geografia a geoinformatika alebo geografia a geoinformatika, technické - odbor geodézia a kartografia, ekonomické alebo právnické. Nevyhnutnou podmienkou účasti na výberovom pohovore je zaslanie koncepcie riadenia a rozvoja SPF, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4. Aj v tomto prípade sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov. Výberový pohovor sa uskutoční ústnou formou prostredníctvom verejného vypočutia.

Uzávierka prihlášok je v oboch prípadoch 10. septembra 2021, pričom rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne MPRV SR.

Kompletné informácie sú k dispozícii na stránke: https://bit.ly/3mDMEeP


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood