Facebook Statistics

Aktuality

Agrorezort je druhým najväčším gestorom rezortných múzeí na Slovensku

03-05-2021

V sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) sa dnes uskutočnilo jedinečné významné stretnutie. Po prvý raz v histórii sa práve minister Ján Mičovský stretol so zástupcami všetkých múzeí, ktoré sú v gescii agrorezortu. MPRV SR je druhým najväčším gestorom rezortných múzeí a dnešné stretnutie otvorilo viaceré možnosti na spoluprácu pri zachovaní rozsiahleho kultúrneho dedičstva pôdohospodárstva pre ďalšie generácie.

V rámci MPRV SR sa nachádzajú štyri múzeá: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene (LDM), Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici (MTANAP), Múzeum vo Svätom Antone (MSA) a Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre (SPM). K týmto múzeám môžeme ešte priradiť aj Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, ktorý vznikol na pôde štátneho podniku LESY SR, nie je zapísaný v registri múzeí (nemá svoj zbierkový fond), ale je dlhodobo prezentovaný ako lesnícke múzeum v prírode. 

Agrorezort je tak po Ministerstve kultúry SR druhým ústredným orgánom štátnej správy s najväčším počtom múzeí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na dôležité miesto múzejníctva v rezorte pôdohospodárstva poukazuje aj fakt, že Zemědělské múzeum (predchodca SPM) bolo jedno z prvých múzeí, ktoré sa zriadilo po vzniku Československej republiky v roku 1924 a dostalo k dispozícii aj novú vlastnú budovu (dnes sídlo Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží v Bratislave). Jeho zbierkové predmety sú dnes rozdelené v depozitároch vyššie uvedených múzeí.

„Historický a kultúrny rozmer týchto pamäťových a fondových inštitúcií umožňuje zúročiť ich obrovskú informačnú databázu, aký mi sú zbierkový fond, archív písomností, knižnica, ostatné nezbierkové fondy a zapojiť ich tak do rezortného vzdelávania, výskumnej činnosti a aktívnej komunikácie aj propagácie rezortu,“ uviedol minister Ján Mičovský na prijatí zástupcov múzeí. Podľa šéfa agrorezortu je nevyhnutné posilniť súčasné postavenie týchto múzeí, keďže zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane, zachovaní a sprostredkovaní hmotného i nehmotného dedičstva. Ďalej je nevyhnutné systematicky aj  koncepčne nastaviť a v zmysle prijatej legislatívy zabezpečiť ich fungovanie a odbornú činnosť už v najbližšom období.

Jednou z priorít MPRV SR v oblasti rezortného múzejníctva preto bude vypracovanie stratégie, ktorá by umožnila zlepšiť podmienky  vykonávania odborných činností  v múzeách, ďalej sa dokázala zabezpečiť ich udržateľnosť a podnietila sa opätovný rozvoj týchto inštitúcií. Spomínaný koncepčný dokument, ktorý sa bude tvoriť pod záštitou MPRV SR, by mal na najbližšie obdobie stanoviť dlhodobé a krátkodobé ciele múzeí, určiť ich úlohy a konkrétne nástroje na ich plnenie, vrátane zabezpečenia finančnej stratégie pre ďalšie úspešné fungovanie.

Doplňujúce informácie:

  1. Lesnícke a drevárske múzeum je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou. Od roku 2008 je organizačnou zložkou štátneho podniku LESY SR. Dokumentuje históriu a súčasnosť lesníctva a drevárstva na Slovensku a súčasne sústreďuje doklady o dejinách a kultúre zvolenského regiónu. Viac nájdete: https://bit.ly/3aYXNQF
  2. Múzeum Tatranského národného parku je spolu s Výskumnou stanicou organizačnou zložkou (odborom výskumu) Štátnych lesov TANAPu. Ide o špecializované múzeum na múzejnú dokumentáciu ochrany prírody TANAPu so zameraním na javy živej a neživej prírody a vplyv ľudských aktivít na území TANAPu. Viac nájdete: https://bit.ly/2RkUXOU
  3. Múzeum vo Svätom Antone je štátna príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sídlom múzea je budova svätoantonského kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou obklopenou rozsiahlym parkom a lesoparkom. Ide o špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na históriu rodov Koháry a Coburg a dokumentovanie vývoja poľovníctva a rybárstva na Slovensku. Venuje sa aj histórii a súčasnosti banskoštiavnického regiónu a regiónu Hont. Viac nájdete: https://bit.ly/3vAWdMF
  4. Slovenské poľnohospodárske múzeum je špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou na dokumentáciu a spracovávanie agrárnych dejín Slovenska. Vzniklo ako Zemědělské múzeum v Bratislave  a od roku 1978 je súčasťou Agrokomplexu dnes  štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ  VÝSTAVISKO. Viac nájdte: https://bit.ly/2RhL5pd
  5. Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline je od roku 2002 ojedinelý projekt štátneho podniku LESY SR, ktorého hlavnou úlohou je zdôraznenie významu lesa pre život človeka a prezentácia slovenského lesníctva. Skanzen je umiestnený v lesnatom prostredí Veporských vrchov, ktoré dnes obhospodarujú zamestnanci štátnych lesov - Odštepného závodu Čierny Balog. Rozprestiera sa na 150 ha doliny, ktorou sa  vinie Čiernohronská pôvodne lesnícka železnička. Tvorí ho skoro päťkilometrový „chodník lesného času“ s viac ako osemdesiatimi zastávkami. Viac nájdete: https://bit.ly/3aXCE9u

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood