Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort podporí stovky nových miest v jasliach po celom Slovensku

23-07-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí budovanie a rekonštrukciu jaslí. Spustenie výzvy reaguje na akútny nedostatok miest a tiež zvyšujúce sa nároky na kvalitu zariadení služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov.

  • Príležitosť na tvorbu stoviek nových miest v jasliach
  • Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zariadení
  • K dispozícii je takmer 13,5 milióna eur

„Tlak na matky zaraďovať sa do pracovného života ešte pred dovŕšením tretieho roka dieťaťa so sebou prináša potrebu zvyšovania kapacity jaslí, ktorých je žiaľ na Slovensku akútny nedostatok. Verím, že vďaka tejto výzve sa nám podarí tento stav zlepšiť a v jasliach vzniknú stovky nových miest,“ vyhlásila Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výzva je súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a prispieť má k zosúladeniu rodinného a pracovného života.

O finančné prostriedky z IROP sa môžu uchádzať obce, právnické osoby zriadené alebo založené obcou, mestom alebo mestskou časťou, samosprávne kraje, právnické osoby zriadené alebo založené samosprávnymi krajmi  a aj mimovládne neziskové organizácie.

„Výzva s alokáciou takmer 13,5 milióna eur je zameraná na modernizáciu a rekonštrukciu už existujúcich jaslí a budovanie nových zariadení. Prostriedky je zároveň možné získať aj na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR.

Žiadosti do spustenej výzvy môžu záujemcovia podávať do 10. septembra 2018. Všetky dôležité informácie sú zverejnené na webovej stránke www.mpsr.sk v časti Podpory-výzvy.

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

Samosprávny kraj Alokácia na kraj (zdroj EÚ)
Bratislavský 2 000 000 €
Trnavský 2 656 250 €
Nitriansky 1 625 000 €
Trenčiansky 1 400 000 €
Banskobystrický 1 600 000 €
Žilinský 2 208 708 €
Prešovský 1 000 000 €
Košický 994 500 €
SPOLU: 13 484 458 €

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood