Facebook Statistics

Aktuality

Agrorezort podporil vyše 94 % chovov ošípaných historicky najvyššou sumou

05-01-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) trvá na tom, že celý proces pri nedávno realizovanej mimoriadnej dotácii v sektore ošípaných bol správne nastavený. Nedošlo k žiadnemu zásahu, ktorý by spochybňoval objektívnosť celého postupu. Vedenie agrorezortu sa preto na základe faktov, ktoré kontrola priniesla, zásadne ohradzuje voči niektorým z kontextu vytrhnutým informáciám, ktoré boli publikované v posledných dňoch. Ministerstvo pod vedením Samuela Vlčana podporilo ošípané v roku 2021 prostredníctvom dvoch samostatných dotácií pre sektor ošípaných najvyššou sumou za ostatných 5 rokov, a to v celkovej výške až 3,5 milióna EUR.

MPRV SR pripravilo koncom roka 2021 bežnú schému podpory viazanú na počet ošípaných v chove vo výške 1,5 milióna EUR a mimoriadnu podporu vo výške 2 milióny EUR. Nakoľko v štandardnej výzve prvých 5 najväčších chovov odčerpalo 770 560 EUR, z čoho 2 dánske predstavovali viac ako 500 tisíc EUR bolo nutné nastaviť špeciálnu výzvu výlučne zameranú na podporu malých a stredných chovov. Ministerstvo považuje za kľúčové decentralizáciu chovu ošípaných, nakoľko máme aktuálne chovy koncentrované v zahraničných veľkochovoch, čo predstavuje pri šírení afrického moru ošípaných vysoké riziko. Z celkovo zapojených subjektov v prvej výzve bola až pre 84 % fariem podpora menej ako 1 000 Eur, čo musel agrorezort v druhej výzve napraviť.

Z uvedených dôvodov bola preto pomoc s alokáciou 2 milióny EUR smerovaná na farmu, nie na kusy chovaných ošípaných. Podpora bola vypočítaná automaticky na základe vzorca, ktorý pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ako nezávislá odborná rezortná organizácia tak, aby bola vylúčená možnosť subjektívne vstupovať do rozhodovania o výške podpory. Hlavným kritériom na výpočet výšky pomoci bolo pásmo zasiahnutia africkým morom ošípaných, v ktorom sa farma nachádza, vplyv covidu-19, počet fariem chovateľa a podiel produkcie umiestnený na slovenskom trhu.

„Slovenské malé chovy ošípaných nebudú zanikať. Ich ochranou zároveň chránime pred AMO aj veľkochovy, kde pri ich likvidácii po zasiahnutí AMO musí štát znášať náklady v priemere 500 tisíc EUR na jeden veľkochov. Len jeden pozitívny prípad AMO hoci aj v malom chove, ohrozuje celý región. Podporu malých a stredných farmárov považujem za veľmi dôležitý krok k budovaniu vyššej potravinovej sebestačnosti Slovenska, na rozdiel od mojich predchodcov, ktorí tento rezort spravovali tak, že obhajovali záujmy zahraničných veľkofariem. Realizovanou podporou sme dokázali prispieť k ochrane a rozvoju malých chovov tak, aby slovenské zdravé mäso skutočne ostávalo doma na našich tanieroch," uviedol minister Samuel Vlčan.

Chovnú ošípanú nie je možné hodnotiť podľa trhovej hodnoty jatočného zvieraťa, ale treba reálne vyčísliť jej hodnotu z pohľadu reprodukcie, pretože každá jedna zachránená a podporená reprodukčná prasnica počas doby svojho produkčného života (čo predstavuje cca 5 rokov) dokáže odchovať v priemere 150 ks jatočných ošípaných, čo predstavuje trhovú hodnotu vo výške 18-tisíc EUR. Zároveň je nevyhnutné podotknúť, že ak sa objaví AMO  aj v malom chove ohrozí to všetky chovy v celom regióne, pretože vírus  nerozlišuje farmu podľa veľkosti ani počtu chovaných zvierat. Z toho dôvodu je nevyhnutné podporiť zabezpečenie všetkých komerčných chovov bez ohľadu na ich veľkosť.

Medializované informácie, ktoré boli v ostatných dňoch verejnosti tendenčne predkladané súčasnou opozíciou pod taktovkou ľudí a skupín, ktorí nesú plnú zodpovednosť za škody napáchané v minulosti v agrosektore.

Podporených mimoriadnou výzvou bolo 472 911 ks ošípaných, z čoho jednoznačne vyplýva, že ide o takmer viac ako 94 % všetkých ošípaných na Slovensku najvyššou sumou za posledných 5 rokov, ktorá bola spolu s prvou výzvou v celkovej výške 3 500 668 EUR. Z uvedeného je zrejmé, že podpora v roku 2021 bola realizovaná vysoko nad priemerom rokov 2014 – 2020 práve kvôli mimoriadnej dotácii 2 milióny EUR, o ktoré bola uvedená podpora navýšená (celková tabuľka podpory je uvedená v závere tlačovej správy). 

MPRV SR odmieta obvinenia v súvislosti s vyplácaním podpôr. NPPC niekoľkokrát telefonicky aj e-mailom kontaktovala všetky stavovské organizácie, ktoré oficiálne združujú chovateľov ošípaných na Slovensku. Mašinériu  vykonštruovanej kritiky vníma MPRV SR ako nervozitu aktérov predošlých káuz, ktorých postupne dobieha minulosť a ich konanie bude mať trestno-právnu dohru. Agrorezort trvá na tom, že zvolilo najsprávnejšiu metodiku založenú na reálnych údajoch výpočtu podpory a pomoci chovateľom ošípaných na Slovensku.

Vývoj podpory ošípaných z III. Piliera v rokoch 2014 – 2021:

Rok Podpora
2014 1 936 943 €
2015 1 461 712 €
2016 3 084 460 €
2017 2 529 362 €
2018 754 977 €
2019 1 061 031 €
2020 1 105 180 €
2021 3 500 668 € *

* prvotná výzva bola vo výške 1,5 milióna EUR a agrorezort realizoval mimoriadnu a dodatočnú pomoc na ochranu malých chovov vo výške 2 milióny EUR


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood