Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort pripravuje výzvu pre dobročinné a charitatívne organizácie. Aj najzraniteľnejší si zaslúžia dôstojný prístup k potravinám

30-08-2022

V neľahkých časoch podáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pomocnú ruku charitatívnym organizáciám a združeniam zameraným na potravinovú pomoc. Celková výška podpory je 5 miliónov EUR a tieto prostriedky sú zabezpečené z  Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022. Prostriedky sú určené na investície do vhodných skladovacích priestorov a skladovacích zariadení, s potrebným materiálno-technickým vybavením (manipulačných zariadení a vnútorného vybavenia skladov) pre preskladnenie prioritne potravín a do špeciálnych zariadení i automobilov na prepravu najmä potravín.

Na Slovensku pôsobia organizácie, ktoré na neziskovom princípe poskytujú materiálnu pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách a sú odkázaní na potravinovú pomoc. MPRV SR preto prichádza s riešením, aby si takéto organizácie dokázali vybudovať technické zázemie pre kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb uvedenej skupine občanov. Do tejto kategórie spadajú napr. osamelé matky s deťmi, rodiny, ktoré sú postihnuté výpadkom príjmu živiteľa (či už v dôsledku vážneho ochorenia, či pri strate živiteľa), osoby žijúce v domácnostiach, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami a pod.

„Všetci vieme, akú dobu žijeme a je mimoriadne dôležité, aby sa aj najzraniteľnejší vedeli dôstojne dostať k potravinám. Preto pripravujeme výzvu, ktorá umožní vytvoriť dostatočné kapacity a distribúciu potravín charitatívnym a dobročinným zariadeniam, ktoré dennodenne pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú,“ uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. 

MPRV SR a PPA plánujú spustiť výzvu už na jeseň. Výška oprávnených nákladov na projekt predstavuje sumu v rozpätí od 10-tisíc EUR do 250-tisíc EUR pri celkovej alokácii 5 miliónov EUR. Výzva je realizovaná v rámci PRV 2014 – 2022, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Oprávnenými subjektami by časom mohli byť aj zariadenia, ktoré pripravujú teplé pokrmy ľuďom v hmotnej núdzi alebo osobám, ktoré sa ocitli v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej situácii a sú odkázané na potravinovú pomoc. „Dnešným dňom sa zároveň otvárajú verejné konzultácie, čiže je možné sa oboznámiť sa so základným rámcom podpory, teda kto sú oprávnení žiadatelia, aké investície sú podporované, aké sú nevyhnutné predpoklady, či podmienky poskytnutia príspevku,“ dodal Vlčan.

Bližšie informácie sú na webe Národnej siete rozvoja vidieka SR (www.nsrv.sk), ktorá zverejnila verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 7.4 tu: https://bit.ly/3ctbtaA


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood