Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort zvládol zabezpečiť štart kampane priamych podpôr aj počas pandémie koronavírusu

08-04-2020

MPRV SR ako správca registra pôdy LPIS informuje potenciálnych žiadateľov o priame podpory v súvislosti so štartom kampane pre rok 2020. I napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré SR zaviedla v čase šírenia ochorenia COVID-19, bola zo strany agrorezortu prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená. MPRV SR tak tento týždeň pre žiadateľov úspešne spustilo kampaň priamych podpôr na rok 2020.

Aplikácia IS GSAA, do ktorej žiadatelia zakresľujú svoje obhospodarované plochy, je od tohto týždňa sprístupnená a plne funkčná. V aplikácii IS GSAA pre žiadateľa nepribudli žiadne zásadné zmeny funkcionality, preto by žiadatelia z predošlých rokov nemali mať žiadne neočakávané problémy so zákresom svojich plôch a s následným vyplnením zoznamov poľnohospodárskych pozemkov a zoznamom poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.

Ministerstvo s veľkým potešením oznamuje slovenským poľnohospodárom, že aktualizácia LPIS pre rok 2020 bola ukončená ešte pred ostrým spustením kampane. Pre kampaň 2020 bola realizovaná na prelome kalendárnych rokov 2019/2020 cyklická obnova dielov pôdnych blokov LPIS na území Východného Slovenska. Rezort pôdohospodárstva predpokladá, že zásahy do LPIS a podaných jednotných žiadostí budú vplyvom včasnej aktualizácie v roku 2020 minimalizované a vykonávané len v nevyhnutých prípadoch.

Ministerstvo spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) dôrazne vyzývajú žiadateľov, aby pri komunikácii so zástupcami rezortu v maximálnej možnej miere využívali elektronickú komunikáciu. Zamestnanci ministerstva a PPA sa budú usilovať poskytnúť nevyhnutnú elektronickú asistenciu v súvislosti s podávaním jednotnej žiadosti pre rok 2020. Práve táto forma komunikácie prispeje k vyššej efektivite. Ministerstvo zároveň dôrazne odporúča, aby si žiadatelia svoju návštevu a podanie žiadosti na regionálnom pracovisku PPA dohodli vopred elektronicky, aby dochádzalo k minimálnemu stretávaniu sa ľudí na jednom mieste v rovnakom čase a boli tak dodržiavané nariadenia Ústredného krízového štábu SR, vydané v súvislosti s výskytom COVID-19.

PPA nebude v žiadnom prípade vypĺňať žiadateľom žiadosti v GSAA a technická asistencia bude obmedzená na prístup k počítaču s internetom pre žiadateľov, ktorí nemajú internet, prípadne počítač k dispozícii. Na technickú asistenciu je potrebné si vopred rezervovať termín na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Agrorezort dôrazne žiada právnické osoby, aby predkladali žiadosti výhradne elektronicky, podľa postupu zverejneného PPA a nezaťažovali poštové služby a aby nepredkladali žiadosti osobne. Prípadné osobné podávanie žiadostí bude prebiehať bezkontaktne (iba prevzatie prinesených žiadostí bez akejkoľvek kontroly za prítomnosti žiadateľa) rovnako, ako pri poštovom podaní. MPRV SR a PPA žiadateľom preto odporúča podanie radšej pomocou poštových služieb v obci, ako cestovať do miest na odovzdanie žiadosti.

Konečný termín na podávanie žiadostí je európskou legislatívou stanovený na 15. mája príslušného roka. Zástupcovia rezortu žiadajú a odporúčajú žiadateľom využiť elektronickú komunikáciu na dohodnutie si termínu na Pôdohospodárskej platobnej agentúre a v žiadnom prípade neodkladať podanie žiadosti na poslednú chvíľu. V súčasnosti, v dôsledku opatrení proti COVID-19, nie je spustená telefonická podpora (helpdesk). Zamestnanci PPA a rovnako aj zamestnanci Sekcie identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov MPRV SR sú pripravení poskytnúť technickú asistenciu formou elektronickej komunikácie. Prípadné spustenie telefonického helpdesku ministerstvo zváži na základe vývoja udalostí v nasledujúcich týždňoch. V prípade akýchkoľvek otázok sú zamestnanci ministerstva k dispozícii denne na svojich emailových adresách.

MPRV SR a PPA ďakuje za pochopenie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood