Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Aj lesníctvo musí reagovať na nové trendy a výzvy

14-07-2017

Lesnícky sektor je ovplyvnený globalizáciou, digitalizáciou, zmenenými požiadavkami na spoločnosť a zmenami na trhu práce. Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej ak má lesnícky sektor ostať životaschopný a zlepšiť svoju úlohu v spoločnosti, nemôže tieto trendy ignorovať.

Aj o týchto témach sa v súčasnosti diskutuje na stálej ministerskej konferencii o ochrane lesov Forest Europe, ktorej spolupredsedá Slovensko.

„Začína byť zrejmé, že lesníckemu sektoru budú v budúcnosti dominovať diverzifikácia a nové technológie,“ uviedla Gabriela Matečná. V rámci ministerskej konferencie o ochrane lesov Forest Europe sa diskutuje o tom, ako podporiť zelené pracovné miesta v lesnom hospodárstve.  „Potrebujeme aby sa tomuto cieľu prispôsobilo aj vzdelávanie. Pracovníkov, lesných manažérov a vlastníkov lesa je potrebné vzdelať v nových zručnostiach  potrebných pre inovatívny prístup ako aj v medziodvetvových schopnostiach ako komunikácia, krízový manažment a podobne,“ vyhlásila ministerka Gabriela Matečná. O podpore a rozvoji zelených pracovných miest sa diskutovalo aj medzinárodnej konferencii Forest Europe, ktorá sa uskutočnila koncom júna v Bratislave.

Sektor lesného hospodárstva rieši v súčasnosti otázky ako sú stabilita pracovných miest, odmeňovanie, pracovné podmienky, neformálna práca, či problémy s outsourcingom alebo možným zapojením pracovnej sily zo zahraničia do sektoru lesného hospodárstva. Podľa Správy o stave lesov v Európe z roku 2015, je približne 30% všetkých ľudí zamestnaných v lesníctve v Európe vo veku 49 rokov alebo starších. Pracovníci lesného hospodárstva starnú a napriek rozdielom medzi krajinami predstavuje starší vek pracovnej sily významnú hrozbu pre budúcnosť lesného hospodárstva. Prilákanie mladých generácií do sektora lesného hospodárstva je výzvou, ktorú treba riešiť. Technologické inovácie môžu tiež vytvárať nové, ekologickejšie a inovatívne profesie.

„Významný je potenciál vytvárania zelených pracovných miest v súvislosti s výrobou energie z obnoviteľných zdrojov, energetickou účinnosťou, odpadovým a vodným hospodárstvom, zlepšením kvality ovzdušia, obnovou a zachovaním biodiverzity, poskytovaním zelených priestorov a infraštruktúry pre ekoturistiku a rozvojom ekologickej infraštruktúry,“ povedal Diarmuid McAree, zástupca vedúceho Tímu špecialistov UNECE/FAO/ILO na zelené pracovné miesta v lesníckom sektore.

Forest Europe ako ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe je celoeurópsky dobrovoľný politický proces na vysokej úrovni pre dialóg a spoluprácu v oblasti lesníckych politík v Európe. Forest Europe vyvíja spoločné stratégie pre svojich 47 signatárov (46 európskych krajín a Európska únia) o tom, ako chrániť a udržateľne spravovať lesy. Od roku 1990 má spolupráca ministrov zodpovedných za lesy v Európe veľký hospodársky, environmentálny a sociálny vplyv na národnej a medzinárodnej úrovni. FOREST EUROPE viedla k takým opatreniam ako sú usmernenia, kritériá a ukazovatele trvalo udržateľného lesného hospodárstva.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood