Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Aktuálne výzvy IROP podľa oblastí

22-08-2017

Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“.

Usmernenie ku korešpondenčnej adrese RO pre IROP po 1.10.2020

Na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP") s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že došlo k zmene adresáta-subjektu a nie korešpondenčnej adresy.

Nová korešpondenčná adresa na zasielanie písomnej dokumentácie na Riadiaci orgán pre IROP je:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33

 

Oznámenie o zmene e-mailových adries

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) si Vás dovoľuje informovať o zmene e-mailových adries zamestnancov z [email protected] na [email protected]. Aktuálny telefónny zoznam zamestnancov sekcie IROP je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/kontakty-irop/1464-67-1464-15955/

Taktiež sa mení e-mailová adresa [email protected] na [email protected].

 

Aktuálne výzvy podľa oblastí

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

MATERSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

CYKLOTRASY

CESTY

VOD

CLLD

CHOD MAS

TECHNICKÁ POMOC

ZDRAVOTNÍCTVO

KULTÚRA

SOCIÁLNE SLUŽBY

JASLE

PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood