Facebook Statistics

Aktuality

Aký bol rok 2020 v agrorezorte?

30-12-2020

Po parlamentných voľbách sa v marci stal novým ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský. Rok 2020 bol pre agrorezort poznačený hlavne koronakrízou. Ale napriek tomu sa novému vedeniu podarilo nastaviť hlavné strategické ciele a úlohy v súlade s programovým vyhlásením vlády a postupne ich plniť.

V prvom rade musel agrorezort riešiť na začiatku roka 2020 dosahy pandémie COVID-19, a to v oblasti potravinárstva, spracovateľstva, pestovateľstva, chovateľstva, ale aj lesníctva. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) prijímalo opatrenia potrebné pre zabezpečenie prác  v poľnohospodárstve a potravinárstve, ale aj cezhraničného prechodu lesníckej techniky či poľnohospodárskych strojov. Jedným z problémov bol aj výpadok pracovnej sily vrátane sezónnych pracovníkov. 

Úspešnými projektmi boli „Zlaté jahňa – 100 % slovenské" a „Delikatesa z lesa"

„Vďaka nim sa do obchodov vrátilo kvalitné slovenské mäso z jahniat a diviny. Verejnosť tieto projekty veľmi ocenila a verím, že v budúcom roku v nich budeme pokračovať," doplnil minister Ján Mičovský.  

MPRV SR vytvorilo online exportnú databázu slovenských potravinárskych spoločností Bestslovakfood. Databáza slúži ako pomoc pri hľadaní nových odbytových miest a nových trhov pre slovenské produkty.

Na jeseň bol schválený Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorý bol neskôr novelizovaný z dôvodu účinnosti: až od roku 2022. V parlamente pred prvým čítaním už čaká novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

„Pripravuje sa novela zák. č. 330/1991 b. o pozemkových úpravách a tiež nový zákon o poľovníctve, ktoré budú v budúcom roku predložené poslancom v Národnej rade SR," povedal prvý štátny tajomník Martin Fecko.

MPRV SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) podpísali zmluvy na zhotovenie projektov pozemkových úprav v 130 katastrálnych územiach. Aj v roku 2020 sa pokračovalo v poskytovaní štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach pod názvom „Zelená nafta". Tento rok bol na dané opatrenie schválený limit finančných prostriedkov v sume 30 mil. EUR. PPA v rámci dvoch výziev evidovala viac ako 2300 prijatých žiadostí s požadovanou sumou takmer 26,5 mil. EUR.

„V oblasti poskytovania priamych podpôr začala PPA s vystavovaním rozhodnutí 27. novembra 2020. K 14. decembru 2020 boli pre kampaň 2020 vystavené rozhodnutia pre 15 schém v celkovej výške takmer 384 miliónov EUR. Z toho najväčší podiel predstavovala schéma jednotnej platby na plochu, kde boli vystavené rozhodnutia pre 89,4 % žiadateľov, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 85,95 %," vyjadril sa druhý štátny tajomník Andrej Gajdoš. 

SR ako jeden z mála členských štátov EÚ v okolí poskytuje paušálnu pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na zlepšenie likvidity v spracovateľských mikro, malých a stredných podnikoch. V tomto prípade prvýkrát PPA zaviedla podávanie projektov elektronicky.

Okrem toho sa v roku 2020 podarilo zaviesť viaceré nové manažmentové nástroje pri organizácií, riadení a kontrole práce ministerstva a posilniť personálne kapacity MPRV SR. 

„Úspechom sú aj významné kroky smerom k digitalizácii a zabezpečeniu prevádzky informačných systémov, hlavne na PPA. Najvýznamnejším prínosom je aj zvyšovanie transparentnosti a zavedenie systémových krokov k hľadaniu vnútorných rezerv a šetreniu finančných zdrojov v rezorte, ktoré budú v konečnom dôsledku využité pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov," uviedla generálna tajomníčka služobného úradu Vladimíra Fabriciusová. 

Na úrovni Rady EÚ bol dosiahnutý všeobecný prístup k balíku pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) 2021–2027.  V novembri 2020 sa začali trialógy s Európskym parlamentom a Komisiou EÚ. Bolo schválené dvojročné prechodné obdobie (roky 2021 a 2022).

SR čaká na prijatie legislatívy EÚ pre rozvoj vidieka na prechodné obdobie 2021-2022 a na nové programové obdobie, ktoré pre SPP bude 2023-2027. Prijatiu tejto legislatívy, na ktorej sa SR aktívne podieľalo, predchádza politická dohoda Rady EÚ na viacročnom finančnom rámci.

Agrorezort paralelne pripravuje strategické rozhodnutia týkajúce sa alokácií Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) pre SR v prechodnom období a zároveň pracuje na tvorbe stratégie pre nové programové obdobie. 

MPRV SR posilnilo spoluprácu s Kriminálnym úradom Finančnej správy (KÚFS) pri odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov týkajúcich sa nezákonného dovozu prípravkov na ochranu rastlín (doteraz bolo zadržaných viac ako 5 tisíc litrov). Pracovníci MPRV SR vyvíjali osvetovú činnosť týkajúcu sa aplikácie pesticídov z hľadiska ochrany včiel a iných opeľovačov. SR získalo predsednícky post v Pracovnej skupine OECD pre pesticídy.

Minister Ján Mičovský spolu so štátnymi tajomníkmi a zamestnancami MPRV SR aktívne aj počas koronakrízy komunikuje s jednotlivými komorami, zväzmi, cechmi a združeniami v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. 

„Verím, že aj v budúcom roku 2021 budeme spoločne pracovať na lepšej budúcnosti pre poľnohospodárov, potravinárov, ale aj lesníkov," dodal minister Ján Mičovský. 


Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood