Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Disciplinárny poriadok Slovenskej poľovníckej komory

25-03-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle § 9 ods.1, písm.b/ zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a § 72 zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), podľa § 77 ods.2 zákona o poľovníctve listom č. 1189/2010-720-120 zo dňa 23. marca 2010 schválilo po úprave a doplnení Disciplinárny poriadok Slovenskej poľovníckej komory, (ďalej len „disciplinárny poriadok“), predložený Slovenskou poľovníckou komorou dňa 26.01.2010 na schválenie Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Tento disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť 1.apríla 2010.

Nadobudnutím účinnosti tohto disciplinárneho poriadku zrušuje sa Disciplinárny poriadok schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod č.3262/2009-720/1523 dňa  2.septembra 2009.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood