Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Dištančné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

26-10-2020

MPRV SR má za sebou pilotnú dištančnú formu odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, uskutočnenú prostredníctvom e-learningu. Na online vzdelávaní sa zúčastnilo 65 osôb.

Z dôvodu opatrení, súvisiacich so šírením ochorenia COVID – 19, štátny podnik Agroinštitút Nitra realizoval v dňoch 19. a 20. októbra 2020 pilotnú dištančnú formu vzdelávania prostredníctvom e-learningu. Odborné vzdelávanie bolo smerované na moduly MOD 01 – predajcovia, MOD 02 – vedúci pracovníci a MOD 03 – aplikátori prípravkov.

Na pilotnom e-learningu sa v rámci modulu MOD 01 zúčastnilo 39 osôb a 26 osôb sa zúčastnilo na vzdelávaní v rámci modulov MOD 02 a MOD 03. Vzdelávanie bolo realizované v zmysle zákona o rastlinolekárskej starostlivosti a podľa ustanovení vyhlášky o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín. Do prednášok lektorov sa mohli účastníci vzdelávania interaktívne zapojiť, sprístupnené boli aj jednotlivé prezentácie lektorov, študijné materiály a videá. Celý obsah webinára je archivovaný a na požiadanie môže byť kedykoľvek sprístupnený účastníkom vzdelávania.

Podmienkou získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo preverenie získaných vedomostí záverečným online testom.

Úroveň webinára účastníci hodnotili formou hodnotiaceho dotazníka, ktorého súčasťou bolo aj vyjadrenie spokojnosti s jednotlivými lektormi a prednáškami, ako aj s organizačnou stránkou webinára. Na základe prieskumu hodnotenia tejto formy vzdelávania možno skonštatovať jej viac ako 90% úspešnosť, či už po obsahovej, organizačnej alebo materiálno-technickej stránke, čím sa potvrdila možnosť realizácie odborného vzdelávania v tejto oblasti aj v nasledujúcom období. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood