Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Do 31. 10. je termín na podanie Žiadosti o vykonanie skúšky OLH

15-10-2008

Žiadosti o vvkonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (OLH) sa podľa § 1 ods. 1 vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z.z. o OLH predkladajú Ministerstvu pôdohospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“) do 31. októbra bežného roka.

V tejto súvislosti ministerstvo upozorňuje záujemcov o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na potrebu včasného zaslania žiadosti o vykonanie skúšky.

Vzor tlačiva žiadosti o vykonanie skúšky je uvedený v prílohách citovanej vyhlášky. Pozornosť treba venovať aj prílohám k žiadosti, ktoré vymedzuje § 1, ods. 2 citovanej vyhlášky.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri predkladaní žiadostí patrí chýbajúce úradné overenie kópie dokladu o vzdelaní.

Súčasne chceme budúcich žiadateľov informovať o tom, že výška správneho poplatku za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti sa zatiaľ nezmenila a kolkové známky v hodnote 2 500,- Sk odporúčame zasielať na Ministerstvo pôdohospodárstva SR spolu s náležitosťami žiadosti v špeciálnych obálkach - tzv. ceninových listoch, ktoré by mali byť k dispozícii na každej pošte.

Skúšky odbornej spôsobilosti pre žiadateľov, ktorí podajú svoje žiadosti do 31. októbra 2008, sa budú konať v priebehu prvého polroka 2009. Konkrétny termín skúšky bude oznámený každému žiadateľovi osobitným listom.

Ing. Erik Rozkopál, v.r., MP SR


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood