Facebook Statistics

Aktuality

Do finále výberu šéfa Lesov SR postupujú dvaja kandidáti

12-06-2020

Do druhého kola výberového konania na generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky vo štvrtok postúpili 2 uchádzači. Prioritou MPRV SR sú objektívne, transparentné a profesionálne výberové konania. Agrorezort hľadá manažéra lesníkov, ktorý sa bude vedieť postaviť k lesníkom tvárou v tvár a bude hájiť podstatu lesníctva, brániť a zastávať česť lesníkov a ich dôležité postavenie v krajine. 

Do výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky sa prihlásilo 8 uchádzačov. Na samotné výberové konanie, ktoré sa konalo 11. júna 2020 v centrále štátneho podniku v Banskej Bystrici, sa dostavilo 6 kandidátov. Uchádzači o funkciu predstavili svoj návrh koncepcie a stratégie štátneho podniku a absolvovali odborný test zameraný predovšetkým na správu štátneho podniku a štátnu správu lesného hospodárstva. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení zástupcov MPRV SR a aj neštátnych vlastníkov lesov Slovenska.

Prvé kolo výberového konania úspešne absolvovali dvaja kandidáti. Prvým je Ing. Juraj Koch, absolvent lesníckeho odboru na Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý pôsobil v urbárskych spoločenstvách Hliníku nad Váhom, Predmieri a aktuálne v Urbárskom spolumajiteľstve Bytča. Druhým úspešným kandidátom z prvého kola je Ing. Matej Vigoda, aktuálne poverený generálny riaditeľ Lesov SR, absolvent fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO, ktorý pôsobil v Mestských lesoch Banská Belá a v odštepnom závode Lesy SR Beňuš.

O najvyššom poste štátneho podniku sa bude rozhodovať v druhom kole výberového konania, ktoré sa uskutoční 22. júna 2020 v budove MPRV SR v Bratislave. Okrem odborných znalostí uchádzačov, budú rozhodovať aj manažérske schopnosti, zručnosti a kompetencie kandidátov. Kladené im budú otázky logické, konkrétne, jednoznačné, navzájom nadväzujúce, rešpektujúce osobnosť, v súlade so všeobecne platnými a etickými normami, na základe ktorých je možne adekvátne daného uchádzača posúdiť.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú takmer 900 000 ha lesných pozemkov, čo predstavuje bez mála 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky je štatutárnym orgánom podniku, menuje ho do funkcie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený. Štátny podnik dáva prácu takmer 4 000 ľuďom na Slovensku, zohráva tak významnú rolu v zamestnanosti a to často na takých miestach, kde niet okrem lesníctva a poľnohospodárstva iného uplatnenia. Lesy na Slovensku zohrávajú výnimočnú úlohu nielen v ekonomike a hospodárstve, ale aj vo vytváraní životného prostredia a rázu krajiny. Voľba vrcholového manažéra v lesníctve má výrazný vplyv na celú spoločnosť. Agrorezort si preto uvedomuje zodpovednosť pri výbere vhodných kandidátov na pozície v subjektoch, ktoré majú zložitú situáciu a predstavujú strategické podniky nášho hospodárstva a tradícií. 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood