Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Dôvody neuskutočnenia rozporového konania k hromadným pripomienkam verejnosti

21-11-2008

(v zmysle bodu 3.3 ods. 2 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR)

Ministerstvo pôdohospodárstva SR predkladá na rokovanie vlády SR materiál „Návrh legislatívnych, inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku“.

Materiál sa na rokovanie vlády SR predkladá na základe uznesenia č. 716 z 8. októbra 2008, v zmysle ktorého mal byť na rokovanie vlády SR predložený do 30. októbra 2008. Z dôvodu krátkosti času bol materiál pripravený a na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie predložený 28. októbra 2008 s termínom ukončenia pripomienkového konania 3. novembra 2008. Povinne pripomienkujúce subjekty vzniesli zásadné pripomienky k materiálu aj po termíne (napr. 12. 11. 2008), na základe ktorých bol materiál upravovaný a pred ich spracovaním sa rozporové konania nemohli uskutočniť.

K tomuto materiálu bolo vznesených 12 hromadných pripomienok verejnosti, ktoré obsahujú 19 jednotlivých pripomienok.

Predkladateľ materiálu z týchto pripomienok 3 akceptoval, 8 akceptoval čiastočne a 7 neakceptoval.

Jedna pripomienka nespĺňa znaky pripomienky v zmysle čl. 10 ods. 5 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (ďalej len „smernica“) a bodu 3.1.7. ods. 6 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (ďalej len „metodický pokyn“). Na tento podnet predkladateľ materiálu v súlade so smernicou neprihliadal.

Z uznesenia vlády SR č. 716/2008 a ním uložených termínov vyplýva, že ide o naliehavý materiál.

Predkladaný materiál zároveň navrhuje úlohy, ktorých vykonanie by bez bezodkladného prerokovania vládou SR boli v navrhovaných termínoch nevykonateľné. Z uvedeného dôvodu je potrebné tento materiál tiež považovať za naliehavý, pričom nevykonaním niektorých opatrení na zmiernenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku, vrátane navrhovaných podporných opatrení legislatívneho, inštitucionálneho a ekonomického charakteru, hrozí vznik značných hospodárskych aj environmentálnych škôd.

Z uvedených dôvodov nie je z časového hľadiska možné uskutočniť rozporové konania k pripomienkam verejnosti. Takýto postup je v súlade s čl. 11 ods. 4 smernice a čl. bodom 3.3. ods. 2 metodického pokynu.

Bratislava, 19. 11. 2007


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood