Facebook Statistics

Aktuality

Druhým štátnym tajomníkom MPRV SR bude Andrej Gajdoš

12-08-2020

Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) bude Andrej Gajdoš. Na svojom dnešnom rokovaní ho do funkcie vymenovala vláda Slovenskej republiky. Na tejto pozícii bude pôsobiť od štvrtka, 13. augusta 2020.

Ing. Andrej Gajdoš vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako konateľ súkromnej spoločnosti pôsobiacej v agrosektore, zaoberajúcej sa implementáciou a koordináciou pri zavádzaní podporných schém a priamych platieb do praxe pre poľnohospodárske podniky, riešením legislatívnych otázok, poradenstvom a spoluprácou pri riadení fariem.

Gajdoš v minulosti pracoval aj ako referent MPRV SR a stál pri budovaní Pôdohospodárske platobnej agentúry, kde neskôr aj pôsobil ako vedúci oddelenia autorizácie priamych platieb a následne ako riaditeľ odboru priamych a environmentálnych podpôr. Gajdoš  pôsobil aj ako poradca/konzultant Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Nový štátny tajomník má bohaté skúsenosti s účasťou a spoluprácou v riadiacich výboroch Európskej komisie pre prípravu a schvaľovanie legislatívnych predpisov v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie, čo je v tomto období pre Slovenskú republiku mimoriadne dôležité. Jeho výhodou sú aj skúsenosti s tvorbou národnej legislatívy a so zavádzaním a zosúladením (aproximáciou) európskej legislatívy súvisiacej s pôdohospodárstvom a rozvojom vidieka, s legislatívou SR. Jeho ďalšie vedomosti, skúsenosti a znalosti budú prínosom pre celý poľnohospodársky sektor a pozíciu SR na pôde Európskej komisie.

Návrh na vymenovanie druhého štátneho tajomníka MPRV SR predložil na 32. schôdzu vlády SR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ján Mičovský.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood