Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Európska komisia otvára verejnú diskusiu o ochrane európskych lesov pred zmenou klímy

02-03-2010

Európska komisia dnes prijala zelenú knihu, ktorá predostiera možnosti prístupu Európskej únie k ochrane lesov a k informáciám o lesných zdrojoch a ich stave. Reakcie verejnosti, členských štátov, inštitúcií EÚ a ďalších zainteresovaných strán pomôžu Komisii rozhodnúť o potrebe prijatia ďalších opatrení na úrovni EÚ.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol:„Európske lesy sú vzácnym zdrojom, ktorý je potrebné chrániť proti škodlivým vplyvom zmeny klímy a strate biodiverzity.Vzhľadom na širokú škálu ich spoločenských, hospodárskych a environmentálnych funkcií ide skutočne o veľa.Musíme preskúmať, ako by mohli opatrenia na celoeurópskej úrovni prispieť k úsiliu jednotlivých členských štátov v oblasti ochrany lesov a získavania spoľahlivých, konzistentných a aktuálnych informácií o nich.

Európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard uviedla:„Ako rozsiahle zásobárne uhlíka budú lesy rozhodujúcim prvkom úsilia o udržanie globálneho otepľovania pod hranicou nárastu o 2 °C. V rámci stratégie EÚ v oblasti klímy je nevyhnutné zabezpečiť, aby mohli európske lesy aj naďalej plniť svoje funkcie.Veľmi som uvítala včasné otvorenie tejto diskusie. Poznatky, ktoré získame, nám pomôžu pri tvorbe účinných politík EÚ v oblasti klímy a lesov.“

Obsah a ciele zelenej knihy

Zelená kniha[1] obsahuje hlavné výzvy týkajúce sa európskych lesov. Predstavuje informačné systémy o lesoch a nástroje, ktoré sú k dispozícii na ochranu lesov, a nastoľuje celý rad otázok súvisiacich s možnosťami budúcich navrhovaných politík. Táto kniha je súčasťou následných krokov týkajúcich sa bielej knihy[2] o adaptácii na zmenu klímy, ktorú prijala Komisia v apríli 2009.

Keďže politika v oblasti lesného hospodárstva patrí primárne do kompetencie členských štátov, diskusia by sa mala sústrediť na to, ako sa v dôsledku zmeny klímy menia podmienky lesného hospodárstva a ochrany lesov v Európe a ako by sa mala vyvíjať politika EÚ, aby vo väčšej miere prispievala k iniciatívam členských štátov.

Lesy a zmena klímy

Lesy plnia viaceré, navzájom prepojené sociálne, hospodárske a environmentálne funkcie. Zabezpečujú pracovné miesta, príjmy a suroviny pre priemysel a na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.Chránia pôdu, ľudské sídla a infraštruktúru, regulujú zásoby pitnej vody a chránia biodiverzitu.Z hľadiska klímy pôsobia lesy v čase, keď rastú, ako „úložiská“, ktoré pohlcujú oxid uhličitý (CO2), hlavný skleníkový plyn, ale po ich vyťažení, spálení alebo zničení víchricami a patogénnymi organizmami a chorobami sa z nich stávajú jeho zdroje. Lesy takisto regulujú miestne a regionálne počasie.

Lesy a ostatné lesné plochy pokrývajú približne 176 miliónov hektárov EÚ, resp. viac ako 42 % územia EÚ. Rozloha lesov EÚ sa za posledných 60 rokov neustále zväčšovala a dnes predstavuje 5 % svetovej lesnej plochy. V prípade väčšiny lesov EÚ došlo k nárastu zásoby dreva a kapacity ukladania CO2, čím sa viaže viac CO2 z ovzdušia. Z najnovších údajov vyplýva, že z globálneho hľadiska sú odlesňovanie – najmä v rozvojových krajinách – a iné zmeny využívania pôdy v súčasnosti zodpovedné za približne 12 – 15 % celosvetových emisií CO2.

V priebehu minulého storočia narástli priemerné teploty v Európe o takmer 1 °C a najoptimistickejší scenár predpokladá, že do roku 2100 dôjde k nárastu o 2 °C. Prirodzená schopnosť adaptácie ekosystémov však nedokáže udržať krok s rýchlou zmenou klímy spôsobenou človekom. Celé regióny teda prestanú byť vhodným prostredím pre isté druhy lesov, čo bude mať nutne za následok presun prirodzeného rozmiestnenia druhov drevín a zmenu rastu existujúcich lesných porastov. Očakáva sa, že extrémne prejavy počasia, akými sú víchrice, lesné požiare, suchá a vlny horúčav sa budú vyskytovať častejšie, resp. budú mať prudší priebeh, čo bude predstavovať ďalšie negatívne pôsobenie na lesy.

Ďalšie kroky

Verejné konzultácie o tejto zelenej knihe budú prebiehať prostredníctvom webovej stránky s názvom Your Voice in Europe (http://ec.europa.eu/yourvoice).Ako súčasť konzultácií Komisia zorganizuje 3. júna 2010 v Bruseli počas Zeleného týždňa seminár a stretnutie zainteresovaných strán. O tejto zelenej knihe sa bude diskutovať aj na konferencii o ochrane lesov, ktorú zorganizuje španielske predsedníctvo 6. – 7. apríla 2010 vo Valsain v Španielsku.

Komisia zverejní príspevky do diskusie na webovej stránke Europa a vyjadrí sa k hlavným výsledkom konzultácií.

[1] KOM(2010) xx. Zelená kniha o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: Príprava lesov na zmenu klímy.

[2] KOM(2009) 147. Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood