Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Európsky týždeň lesov 2008

15-10-2008

V rámci piatej Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (MCPFE), ktorá sa uskutočnila 5. až 7. novembra 2007 vo Varšave, bol ministrami európskych krajín zodpovednými za lesné hospodárstvo vyhlásený termín 20. až 24. október 2008 za Európsky týždeň lesov. V predmetnom vyhlásení sa vyzývajú vlády jednotlivých krajín, iné autority na národnej a regionálnej úrovni, ako aj všetky strany zainteresované na trvalo udržateľnom využívaní a ochrane lesov, aby sa pripojili k výzve a organizovali rôzne podujatia na dosiahnutie cieľov Európskeho týždňa lesov.

Európsky týždeň lesov 2008 pozostáva zo súboru podujatí, ktoré sa budú konať v Bruseli, Ríme a v rámci celej Európy. Zámerom podujatí bude zdôrazniť prínos európskych lesov pri zmierňovaní zmeny klímy, produkcii suroviny pre priemysel a obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečovaní dodávok úžitkovej vody a ochrane životného prostredia.

Ciele Európskeho týždňa lesov 2008:

  • Prispieť k zviditeľneniu lesníckeho sektoru a zvýšiť povedomie o jeho prínose pri hospodárskom a sociálnom rozvoji v Európe.
  • Zvýšiť povedomie verejnosti o významných prínosoch lesníckeho sektoru pri zmierňovaní zmeny klímy, produkcii úžitkovej vody a ochrane životného prostredia.
  • Zahrnúť ostatné odvetvia a sektory do vzájomného a aktívneho dialógu o otázkach, ktoré súvisia s lesmi a lesným hospodárstvom.

Hlavný slogan podujatia: „Európske lesy zlepšujú náš život a chránia našu planétu“.

Podujatie je organizované pod záštitou nasledovných organizácií:

- Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO),
- Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov (UNECE),
- Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (MCPFE),
- Európska komisia

a v úzkej spolupráci s francúzskym predsedníctvom Európskej únie.

Viac informácií o Európskom týždni lesov 2008 je možné nájsť na internetových stránkach www.europeanforestweek.orgwww.land.gov.sk.

Podujatia na národnej úrovni

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene pripravilo program podujatí určených odbornej i laickej verejnosti. Predpokladá sa aktívna participácia viacerých lesníckych organizácií.

Program sa sústreďuje na viaceré cieľové skupiny s dôrazom na žiakov a študentov základných a stredných škôl. Svojím obsahovým a tematickým zameraním program odráža slogan a hlavné posolstvá Európskeho týždňa lesov 2008.

Otvorenie Európskeho týždňa lesov 2008 na Slovensku sa uskutoční v Bratislave 20. októbra 2008 v BIBIANE – medzinárodnom dome umenia pre deti so začiatkom o 10,00 hodine, kde bude slávnostne odhalený informačný panel o Európskom týždni lesov 2008. Následne sa uskutoční krst detského kalendára „Práca lesníka očami detí“, tlačová konferencia a uvedenie knižnej publikácie „Lesné hospodárstvo na Slovensku“. V rámci tohto dňa budú prebiehať tvorivé dielne pre deti bratislavských základných škôl zamerané na spoznávanie prírody zážitkovým učením. V týždni od 20. do 24. októbra 2008 sú pripravené lesné vychádzky organizované lesnými pedagógmi, ktorí sa týmto spôsobom zapoja do projektu Európsky týždeň lesov 2008. Zároveň boli vyzvané základné školy, aby v rámci tohto týždňa venovali zvýšenú pozornosť počas vyučovania práve problematike lesov.

Viac informácii o lesoch a lesníctve na Slovensku je možné nájsť na internetovej stránke www.forestportal.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)



Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood