Facebook Statistics

Aktuality

Informácia k výberovému konaniu na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

09-05-2022

​Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa uskutoční dňa 16. mája 2022 od 08.00 hod., verejné vypočutie jednotlivých uchádzačov bude prebiehať od 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. dv. 161 na 1. poschodí. Verejného vypočutia sa môže zúčastniť odborná i laická verejnosť podľa kapacitných možností služobného úradu. Verejnosť môže sledovať živé vysielanie z verejného vypočutia uchádzačov na facebookovej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a položiť jednotlivým uchádzačom otázky prostredníctvom aplikácie slido.com. Prístupové kódy pre položenie otázok jednotlivým uchádzačom budú zverejnené pred začiatkom výberového konania. Otázky musia byť v súlade s pravidlami slušnosti a dodržiavania etiky.


Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Ing. Jiří Holický CV Stratégia a koncepcia
Ing. Ján Marhefka CV Stratégia a koncepcia
Ing. Matej Vigoda CV Stratégia a koncepcia

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood