Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informácia pre podnikateľov v potravinárstve ohľadne čerpania podpory z fondov EÚ v programovacom období 2007-2013

23-05-2008

V programovacom období rokov 2007-2013 môžu slovenskí potravinári čerpať podpory v rámci dvoch operačných programov, a to v závislosti od toho, či sa jedná o prvospracovateľov, teda prvotných spracovateľov poľnohospodárskej produkcie, pričom vstup aj výstup spracovania sú produktmi zahrnutými v prílohe I  Zmluvy o založení ES (viď nižšie), alebo o druhospracovateľov, teda tých výrobcov, ktorí vyrábajú produkty, ktoré nie sú uvedené v prílohe I  Zmluvy o založení ES (viď nižšie OKEČ 15* Výroba potravín a nápojov* v prílohe I  Zmluvy o založení ES ).

Prvospracovatelia môžu podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, cez Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva. Riadiacim orgánom pre uvedený program je Ministerstvo pôdohospodárstva SR a implementačným orgánom je Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).

Druhospracovatelia môžu podávať žiadosti o podporu svojich investičných projektov prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a to v rámci jednotlivých opatrení, vzťahujúcich sa na konkrétnu investičnú činnosť. Riadiacim orgánom pre uvedený program je Ministerstvo hospodárstva SR a implementačným orgánom v závislosti od opatrenia sú Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood