Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Jihlavská deklarácia má zvýšiť povedomie verejnosti o význame lesov pre spoločnosť

02-07-2009

24. júna 2009 bola v rámci stretnutia generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo členských štátov Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo v Jihlave pod záštitou českého predsedníctva v Rade Európskej únie, prijatá tzv. Jihlavská deklarácia.

Cieľom prijatia dokumentu je identifikácia politických opatrení zameraných na zvyšovanie povedomia európskej verejnosti o význame lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania pre spoločnosť. Dokument zároveň vyzýva relevantné strany na realizáciu identifikovaných opatrení.

Jihlavská deklarácia vychádza zo záverov odborného seminára „Taking Us Out of the Woods“, ktorý sa uskutočnil začiatkom júna 2009 v Pardubickom kraji a ktorého témou bola komunikácia v lesníctve.

Jihlavská deklarácia, okrem iného:

  • uznáva potrebu i naďalej zlepšovať spôsoby a metódy komunikácie v lesníctve, najmä s cieľom prispieť k správnemu pochopeniu úlohy a významu konceptu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pre spoločnosť,
  • zdôrazňuje skutočnosť, že potenciálna spoločná stratégia Európskej únie pre komunikáciu v lesníctve by mala zohľadniť špecifické podmienky a ciele jednotlivých členských štátov,
  • uvádza, že Medzinárodný rok lesov 2011 je pre odvetvie lesného hospodárstva významnou príležitosťou na dosiahnutie cieľov v oblasti komunikácie,
  • podporuje vypracovanie komplexného strategického konceptu pre komunikáciu v lesníctve pri zahrnutí všetkých relevantných strán na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Európskej únie,
  • pre dosiahnutie stanovených cieľov navrhuje využitie už existujúcich národných a medzinárodných štruktúr, akými sú napr. Stály lesnícky výbor Európskej komisie a sieť expertov UNECE/FAO, tzv. Forest Communicators Network.

Realizáciou odporúčaní Jihlavskej deklarácie sa dosiahne primeraný príspevok k implementácii lesníckej stratégie Európskej únie a akčného plánu Európskej únie pre lesy.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood