Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Konferencia ministrov o význame lesov

03-06-2021

Rozvoj biohospodárstva a význam lesov patrili k hlavnej téme videokonferencie ministrov zodpovedných za oblasť lesov Číny a 17 krajín strednej a východnej Európy, ktorú organizovala Národná správa pre lesy, lúky a pastviny Čínskej ľudovej republiky formou videokonferencie. Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko.

Súčasťou rokovania bolo aj prijatie Spoločného vyhlásenia ministrov Číny a 17 krajín strednej a východnej Európy (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko) o úlohe lesov v oblasti biohospodárstva. Ministri týmto vyhlásením zdôrazňujú nenahraditeľný význam lesov a ich dôležitú úlohu ako najväčšej suchozemskej základne obnoviteľných zdrojov bioproduktov, bioenergie a ekosystémových služieb ako základných atribútov pre rozvoj biohospodárstva a bioekonomiky. Lesné biohospodárstvo totiž kladie dôraz na primerané, udržateľné a efektívne hospodárenie, ochranu a využitie lesných zdrojov prostredníctvom širokej škály biotechnológií s cieľom poskytovať ľuďom produkty a ekosystémové služby s vysokou pridanou hodnotou a nové pracovné miesta najmä vo vidieckych oblastiach. Rozvoj lesného biohospodárstva má veľký význam pre dosiahnutie klimatických cieľov Parížskej dohody a cieľov Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj.

Súčasťou videokonferencie bola prezentácia všetkých zúčastnených vrcholných predstaviteľov lesníctva Číny a 17 krajín strednej a východnej Európy. Všetky signatárske krajiny deklarovali, že ich politika v oblasti lesného hospodárstva je založená na trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, čo tvorí základ pre vzájomnú koordináciu v produkcii dreva a starostlivosti o lesy ako dôležitej zložky životného prostredia. Čína ako organizujúca krajina prezentovala nárast populácie obyvateľov a obchodu s krajinami strednej a východnej Európy.

„Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov poskytuje rámec pre vyvážené využívanie lesov na Slovensku, ako aj pre rozvoj biohospodárstva založeného na udržateľných lesných produktoch

a službách a súčasne prispieva k zmierňovaniu nepriaznivých účinkov klimatickej zmeny. Zásoby obnoviteľných biologických materiálov a výrobkov z udržateľných zdrojov poskytujú výhody pre spoločnosť ako celok a prispievajú ku klimatickej neutralite, ako aj k rozvoju lokálneho obchodu vzťahujúceho sa k drevu.“ uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Fecko.

Prioritou je pritom podpora výskumu a vývoja v oblasti adaptácie lesov na klimatickú zmenu, podpora inovácií produktov, služieb a hodnôt pochádzajúcich z lesov (predovšetkým podpora náhrady neobnoviteľných materiálov), podpora produktov s dlhou životnosťou a produktov s vyššou pridanou hodnotou, podpora kaskádového využívania dreva a podpora recyklácie.

V otázkach Iniciatívy BIOEAST* štátny tajomník ocenil rokovanie k tejto problematike vo vzťahu k záväzku zodpovedne obhospodarovať lesy, ktorý je vyjadrený aj v aktuálnom programovom vyhlásení vlády SR. Uviedol, že Slovensko je v rámci iniciatívy BIOEAST lídrom pre oblasť lesníctva v spolupráci 10 krajín strednej a východnej Európy, ktorá rieši problematiku biohospodárstva a ako také sa podieľa na rozvoji regionálneho strategického výskumného a inovačného programu. „Dôležitou súčasťou spolupráce v rámci koordinačného mechanizmu lesného hospodárstva medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy je tiež výskumná a inovačná činnosť i výmena vzájomných poznatkov“ dodal na záver štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Fecko.

 


*BIOEAST je iniciatíva strednej a východnej Európy pre vedomostné poľnohospodárstvo, akvakultúru a lesníctvo v oblasti biohospodárstva. Poskytuje spoločný strategický rámec pre výskum a inovácie zameraný na vytvorenie trvalo udržateľného sektora biohospodárstva v krajinách strednej a východnej Európy. Ide o otvorenú iniciatívu založenú Ministerstvami pôdohospodárstva krajín V4, ku ktorým sa pridali aj Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko a Estónsko.