Facebook Statistics

Aktuality

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič povedie Ivan Šoltys

14-04-2020

Štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič) povedie Ivan Šoltys. Vedením podniku ho dnes poveril Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nahradí tak doterajšieho riaditeľa Petra Šišku.

 Ing. Ivan Šoltys vyštudoval Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene. V rokoch 2014 až 2019 pôsobil v Štátnych lesoch Tatranského národného parku. Od novembra 2019 zastával funkciu riaditeľa správy lesov Ulič, LPM Ulič. V gescii mal úlohy Správy lesov Ulič v ťažbovej aj pestovnej činnosti, ochrane lesa a vykonávanie povinnosti odborného lesného hospodára na lesnom celku Lesy LPM Ulič a lesnom celku Lesy LPM Zboj.

Štátny podnik LPM Ulič v súčasnosti obhospodaruje 24 759 ha lesného pôdneho fondu, z ktorých je vo vlastníctve štátu 18 457 ha a 2 384 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho orná pôda tvorí 617 ha. Takmer celé obhospodarované územie podniku sa nachádza na území Národného parku Poloniny, z čoho vyplývajú závažné obmedzenia hospodárskej činnosti. V pásmach hygienickej ochrany vodného zdroja Vodárenskej nádrže Starina obhospodaruje celkovo 3 600 ha lesnej a takmer 900 ha poľnohospodárskej pôdy v súlade s prísnymi podmienkami vyplývajúcimi z režimu hospodárenia v pásme hygienickej ochrany.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood