Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

LESY SR nevyvážajú do zahraničia palivové drevo ani štiepku

02-08-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) reaguje na výzvu ministra životného prostredia SR  Jána Budaja o regulovaní vývozu dreva zo Slovenska do zahraničia. Štátny podnik LESY SR, ktorý je v gescii MPRV SR,  žiadne palivové drevo, ani štiepku do zahraničia nevyváža.

V roku 2022 je plán spracovania dreva v štátnom podniku LESY SR v objeme 3 510 000 m3, z toho plán palivového dreva je v objeme 147 555 m3, čo predstavuje 4,2 % z celkovej ťažby dreva. Tieto objemy určujú Programy starostlivosti o les (PSL), ktoré sú záväznými dokumentami vychádzajúcimi z vedeckých poznatkov o trvalo udržateľnom hospodárení. Sú naplánované na obdobie 10 rokov a nie je ich možné meniť na základe rozhodnutia ministra alebo na základe aktuálneho zvýšeného dopytu po palivovom dreve. Zvyšovanie produkcie nad objemy stanovené schválenými PSL by ohrozilo mimoprodukčné funkcie lesa, najmä ich vodozádržnú schopnosť, čo by vzhľadom na vysychanie Slovenska spôsobilo nenahraditeľné škody.

Vzhľadom k tomu, že od 1. 4. 2022 bolo pod Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré vedie práve minister Budaj delimitovaných cca 49 tis. ha lesných pozemkov v národných parkoch, musel štátny podnik LESY SR znížiť plánovanú produkciu dreva o cca 45 tisíc m3 v tomto roku. Produkciu na týchto územiach musí v zmysle platných PSL zabezpečiť práve rezort ministra Budaja, do ktorého správy patria.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood