Facebook Statistics

Aktuality

Medzinárodný deň lesov

22-03-2019

Svet si pripomína Medzinárodný deň lesov. Tento rok sa nesie v znamení témy „Lesy a vzdelávanie“. Posolstvom Medzinárodného dňa lesov je zvyšovanie povedomia verejnosti o úžitkoch, ktoré lesy poskytujú celej spoločnosti pri napĺňaní vízie a cieľov udržateľného rozvoja.

  • Tohtoročná téma „Lesy a vzdelávanie“
  • Lesy pokrývajú viac ako 40 % územia Slovenskej republiky, prispievajú k zmierňovaniu klimatických zmien, jednej z najväčších výziev súčasnosti
  • Učme sa milovať lesy!

„Lesy na Slovensku pokrývajú viac ako 40 % územia krajiny. Sú nenahraditeľným ekosystémom poskytujúcim množstvo životne dôležitých služieb pre spoločnosť,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR .

Lesy sú zdrojom dreva, kľúčovej obnoviteľnej suroviny, ktorá je v centre záujmu bio-ekonomiky. Sú preto zdrojom „zelených“ pracovných miest a kľúčom k rozvoju vidieckych oblastí. Lesy chránia pôdu pred eróziou, zásadným spôsobom regulujú kolobeh vody v krajine a chránia naše vodné zdroje pred znečistením. Sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov, až 80 % biodiverzity všetkých suchozemských ekosystémov sa nachádza v lesoch. Lesy produkujú kyslík a zároveň viažu uhlík, čím prispievajú k zmierňovaniu klimatickej zmeny, jednej z najväčších výziev súčasnosti. Poskytujú prostredie pre rekreáciu a oddych mestského a vidieckeho obyvateľstva.

„Všetky tieto úžitky pre spoločnosť je možné dosiahnuť len ak naše lesy budeme chrániť a starať sa o ne udržateľným spôsobom. Vďaka preto patrí najmä tým, ktorí sa starajú o využitie potenciálu našich lesov v prospech celej spoločnosti - lesníkom, obhospodarovateľom lesa a všetkým ľuďom pracujúcim pre rozvoj našich lesov. Pri príležitosti tohtoročného dňa lesov, ktorého témou je vzdelávanie o lesoch, chcem zdôrazniť najmä úlohu pedagogických pracovníkov, ktorých poslaním je šírenie poznatkov o lesoch,“ zdôraznila šéfka agrorezortu Gabriela Matečná.

Cieľom tohtoročného Medzinárodného dňa lesov je poukázať na význam vzdelávania a šírenia poznatkov o význame lesov a úžitkoch, ktoré poskytujú pre spoločnosť. „Učme sa milovať lesy!“ je slogan, ktorý sa snaží vyjadriť význam a dôležitosť práce všetkých, ktorých poslaním sa stalo učiť, vzdelávať a zvyšovať celkové povedomie v spoločnosti o potrebe ochrany a udržateľného využívania lesov a tým ich zachovania pre budúce generácie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood