Facebook Statistics

Aktuality

Mičovský odštartoval nové rokovania s obchodnými partnermi štátneho podniku LESY SR

11-08-2020

S cieľom nastavenia nových obchodných podmienok, pri obchodovaní s drevnou hmotou sa v sídle štátneho podniku LESY Slovenskej republiky (LESY SR) uskutočnilo pracovné stretnutie obchodných partnerov. Tým nové vedenie len nedávno vypovedalo nevýhodné rámcové zmluvy uzatvorené ešte bývalým manažmentom. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Ján Mičovský, ktorý prevzal záštitu nad rokovaniami, víta všetky kroky nového manažmentu, ktoré prispejú k efektívnemu a transparentnému obchodovaniu v tomto podniku do budúcnosti.

Agrorezort koncom júla avizoval vypovedanie 119 rámcových zmlúv, podľa ktorých bol predpokladaný objem dodávok dreva na úrovni približne 3 mil. m³. Tie vzbudzovali viaceré pochybnosti a boli uzatvorené bývalým vedením štátneho podniku LESY SR. „Dôvodmi na vypovedanie zmlúv boli najmä nedostatok zdrojov na naplnenie uzatvorených kúpnych zmlúv, čo predstavovalo ohrozenie plnenia z našej strany, ako aj ďalšie netransparentné podmienky,“ uviedol na stretnutí generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda.

Minister Ján Mičovský hneď v úvode ocenil postupy nového vedenia štátneho podniku LESY SR a zároveň nad rokovaniami prevzal záštitu. „Zišli sa tu desiatky zástupcov strategických obchodných partnerov a spracovateľov dreva a máme enormný záujem o nastavenie novej obchodnej politiky. Musí byť postavená na efektívnosti, transparentnosti, slušnosti, ako aj účelnosti,“ povedal šéf agrorezortu Ján Mičovský.

Ako uviedol na pracovnom stretnutí generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Michal Tomčík, lesy, ako aj drevo patria medzi veľmi cenné komodity. „Na Slovensku máme dlhodobý investičný dlh k našim lesom. Je tu nevyhnutná potreba dofinancovania lesného hospodárstva a jeho zásadná prebudova z doposiaľ dominantnej produkcie dreva do kvalitnej a zodpovednej správy krajiny. Preto nové podmienky a mechanizmy pre obchodovanie s drevnou hmotou musíme nastaviť tak, aby sme efektívne a transparentne zhodnotili vyťaženú drevnú hmotu,“ vyhlásil Michal Tomčík. „Les nemôžeme chápať ako fabriku na drevo, ale ako nenahraditeľný element zdravej krajiny a životného prostredia,“ uviedol Tomčík. Podľa neho základným krokom pri 82% závislosti na predaji dreva musia lesy nevyhnutne nastaviť a prijať efektívnu a transparentnú obchodnú politiku v súlade s programovým vyhlásením vlády – teda najmä v prospech domácich spracovateľov a finalizácie výrobkov s minimálnou uhlíkovou stopou.

Platnosť vypovedaných rámcových zmlúv, ktoré vznikli ešte za bývalého vedenia, sa skončí po uplynutí výpovedných dôb, ktoré sa v individuálnych prípadoch líšia. Spravidla ide o obdobie 6  alebo 12 mesiacov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako aj štátny podnik LESY SR chcú v rokovaniach o novej obchodnej politike naďalej intenzívne pokračovať. Zverejnenie nových zásad obchodnej stratégie sa očakáva v októbri 2020.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood