Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Mičovský: Podporu ovčiarstva chcem konkurenčne vyrovnať

07-04-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie J. Karahuta a štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko rokovali so Zástupcami Zväzu chovateľov oviec a kôz o aktuálnych prioritách a cieľoch ovčiarstva na Slovensku. Výsledkom je niekoľko dôležitých úloh, ktoré chce rezort systémovo nastaviť tak, aby chov oviec na Slovensku vzrástol.

„Chov oviec a kôz na Slovensku je mimoriadne dôležitou súčasťou poľnohospodárstva a života na vidieku. Okrem vysokokvalitných potravín prináša množstvo benefitov pre životné prostredie a ponúka zamestnanosť aj na takých miestach, kde okrem poľnohospodárstva a lesníctva niet inej obživy. Musíme preto systémovo nastaviť podpory na tento sektor tak, aby sa konkurenčne vyrovnali ostatným odvetviam živočíšnej výroby," zdôraznil Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na Slovensku sa aktuálne chová 320 000 oviec a 18 000 kôz. Pred 20-timi rokmi sme ich pritom chovali okolo 600 000. Slovensko má okolo 850 000 ha trávnatých porastov, ktoré by mohlo spásať ďaleko viac týchto zvierat, ako je tomu dnes. „Podmienky na chov oviec máme na Slovensku ideálne. Odmenou nám môže byť trojaký úžitok, mlieko, mäso a vlna. Okrem mimoriadne zdravých produktov je benefitov chovu oviec a kôz oveľa viac. Ovce dokážu udržiavať náročne porasty, ktoré technikou len ťažko obhospodáriť. Naším cieľom je zvýšiť stavy na pôvodných 600 000 oviec a stavy kôz navýšiť na 35 000," uviedol Igor Nemčok, predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.

Chov oviec je dlhodobo znevýhodňovaný výškou podpôr, ktoré pri správnom prepočte na dobytčie jednotky výrazne diskriminujú toto odvetvie. Jednou z priorít aktuálneho vedenia agrorezortu je preto vyrovnanie postavenia tohto odvetvia živočíšnej výroby s ostatnými druhmi hospodárskych zvierat. A to tak, aby sa chov zvierat na Slovensku neriadil podpornou politikou, ale regionálnou príslušnosťou a dopytom, s cieľom zlepšenia sebestačnosti. 

„Chovateľom musíme pomôcť aj s odbytom jahniat. Na tento rok ich bolo k dispozícií až takmer 95 000 ks. Dnes ostáva ešte takmer 40 000 ks bez jasného odbytu. Štát by preto chcel podať chovateľom pomocnú ruku a pokúsi sa zabezpečiť odbyt takmer polovice tohto množstva pre štátne hmotné rezervy. Následne by tieto vysokokvalitné živočíšne bielkoviny boli k dispozícií obyvateľstvu v prípade núdze. Pred tým je však ešte dôležité vyriešiť otázku skladovacích kapacít," informoval Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstva a životné prostredie.

Dlhodobým problémom je aj odbyt vlny. Dnes chovatelia oviec platia viac eur za ostrihanie ovce, ako je zisk z predaja jej vlny. Dôležité je aj hľadať riešenia pre jej spracovanie. Jednou z možností by bolo vybudovanie spoločnej prevádzky formou odbytového združenia.

„Cieľom ministerstva je podpora viazaných platieb, ovplyvnenie dotačnej politiky a projektových podpôr tak, aby všetky financie mali jasné strategické ciele. Peniaze z agrorezortu musia ísť tam, kde budú mať pridanú hodnotu, kde budeme vidieť jasné výsledky. Tak, aby zvýšili našu sebestačnosť v potravinách a kde zlepšia život v krajine. Hodnota všetkých investícií musí byť viditeľná," podčiarkol minister Ján Mičovský.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood