Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Bíreš odovzdal štafetu európskej výročnej konferencie „Mier a poľnohospodárstvo“ Nemecku

22-09-2023

Vo štvrtok 22. septembra 2023 sa v Modre pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v súčinnosti s Asociáciou „Chlieb mieru“ sídliacou v Berlíne uskutočnila Európska výročná konferencia „Mier a poľnohospodárstvo“. Výročnej konferencii predsedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš. Dôležitá bola aj účasť štátnej tajomníčky Spolkového ministerstva výživy a potravinárstva Nemecka Claudie Müller, ako zástupkyne patróna projektu „Chlieb mieru“, ktorý od roku 2014 spája 12 členských štátov EÚ a jeho hlavným cieľom je zachovanie a ochrana mieru v Európe a vo svete, a zároveň zabezpečenie udržateľného poľnohospodárstva.

Na podujatí participovalo 12 členských štátov Iniciatívy „Chlieb mieru“, ako aj prizvaní zástupcovia Ukrajiny a Fínska. Počas stretnutia si delegácie pripomenuli hlavné posolstvo projektu, ktorým je upevňovanie mieru a úzke prepojenie na prosperujúci a udržateľný  poľnohospodársky sektor, čo je v kontexte vojnového konfliktu na Ukrajine ešte dôležitejšie. Podujatie prebiehalo na dvoch úrovniach - politickej a expertnej. Ako zástupca sociálnych partnerov Iniciatívy „Chlieb mieru“ za SR participoval Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany a Združenie mladých farmárov ASYF.

Hlavnou témou konferencie bolo lepšie zapojenie mladých poľnohospodárov do rozvoja výskumu a využívania nových technológií v poľnohospodárstve. Počas ministerskej konferencie delegácie zhodne poukázali na potrebu generačnej obmeny agrosektora a nevyhnutnosť zatraktívnenia sektora aj pre mladých ľudí. Pokiaľ ide o zavádzanie a využívanie nových technológií, vedúci zúčastnených delegácií opakovane zdôrazňovali význam inovatívnych postupov pre dosiahnutie nevyhnutnej technologickej transformácie poľnohospodárstva a hlavne zabezpečenie jeho udržateľnosti aj pre ďalšie generácie. Ako uviedol aj minister Bíreš: „Formovanie a posilnenie postavenia novej generácie vysokokvalifikovaných mladých farmárov, ktorí dokážu naplno využívať nové metódy a technológie, a zároveň tak podporovať udržateľné poľnohospodárske postupy, by malo byť našim spoločným cieľom“. Prítomní vedúci delegácií taktiež opakovane zdôrazňovali, že je kľúčové vytvoriť priaznivejšie podmienky pre vykonávanie poľnohospodárskej činnosti. Slovenský minister v reakcii uviedol, že na tento cieľ reflektuje aj nová Spoločná poľnohospodárska politika prostredníctvom Strategického plánu SPP na roky 2023 – 2027. Mladí poľnohospodári budú podporení vyššími priamymi platbami a intervenciami II. piliera. Delegácie sa taktiež zhodli v názore, že investície do výskumu, vývoja a inovácií sú jedným z najefektívnejších spôsobov, ako zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov a zlepšiť kvalitu života (nielen) na vidieku. V závere rokovania minister Bíreš odovzdal symbolický „Chlieb mieru“ štátnej tajomníčke Müller, ako pomyselnú štafetu pre organizáciu ďalšej výročnej konferencie, ktorá sa v roku 2024 uskutoční v Nemecku.

Dôležitou súčasťou podujatia bol aj fakultatívny program, v rámci ktorého delegácie navštívili Strednú odbornú školu vinárstva a ovocinárstva v Modre. Ide o jedinečnú vzdelávaciu inštitúciu v SR, kde sa stretáva viac ako 100-ročná tradícia s najmodernejšími technológiami a inováciami a zároveň skvelý príklad ako motivovať mladých ľudí zotrvať v sektore a vykonávať atraktívne povolania, napr. aj v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

Neoddeliteľnou časťou výročnej konferencie bol aj slávnostný ceremoniál požehnania Chleba mieru zástupcom rímskokatolíckej cirkvi pri Bráne slobody pod hradom Devín. Ide o pietne miesto na sútoku riek Dunaj a Morava, symbolicky na hranici, kde stála Železná opona. Delegácie si uctili pamiatku obetí, ktoré zahynuli pri úteku za Železnú oponu a potvrdili nevyhnutnosť spolupráce a ochrany mieru a spoločných demokratických hodnôt v celom medzinárodnom spoločenstve.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood