Facebook Statistics

Aktuality

Minister Vlčan podporuje silnú a vyváženú stratégiu pre lesy EÚ

02-07-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan podporuje spolu s ostatnými ministrami 9 členských štátov Európskej únie silnú a vyváženú stratégiu EÚ pre lesy.

Ministri 10 členských štátov EÚ (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko), ktorí majú vo svojom portfóliu lesy, potvrdili, že nadchádzajúce zverejnenie novej únijnej stratégie vnímajú ako zásadný krok v kontexte súčasných výziev, akými sú ochrana klímy, zachovanie biodiverzity a rozvoj obehového biohospodárstva. Nová stratégia pre lesy Únie by mala byť zverejnená v priebehu nadchádzajúcich týždňov Európskou komisiou.

„Bez lesov môžeme zabudnúť na ambiciózne ciele, ktoré si EÚ stanovila v Európskej zelenej dohode a ktoré majú prispieť k plneniu našich medzinárodných záväzkov vyplývajúcich napr. z Parížskej klimatickej dohody, či globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Riešením sú zdravé a odolné lesy, ktoré spoločnosť chráni aj využíva udržateľným spôsobom,“ uviedol v tejto súvislosti minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Skupina ministrov apeluje na podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa, aby pripravovaná stratégia zohľadnila stanoviská ďalších dvoch inštitúcií – Európskeho parlamentu a Rady, ktoré boli sformulované ešte v priebehu roka 2020. Tieto stanoviská vyzvali na dosiahnutie rovnováhy všetkých troch dimenzií trvalej udržateľnosti: environmentálnej, ekonomickej a v očakávanej sociálnej stratégii.

Stratégia pre lesy nemá byť stratégiou len pre národné parky. Stratégia má byť dokumentom pre všetky lesy v EÚ. Len tak je možné naplniť požiadavky, ktoré na lesy kladie európska spoločnosť. Ďalej tento dokument musí vziať do úvahy potrebu prísnej ochrany vzácnych pralesov, ktorých hodnota je nevyčísliteľná. Avšak stále narastajúce a rôznorodé požiadavky spoločnosti na lesy nie je možné naplniť iba cez pralesy, ktoré tvoria približne 2 až 3 % rozlohy európskych lesov. Zásadný význam má ostávajúcich 98 % lesov. Ich zdravotný stav, biodiverzita, odolnosť a schopnosť trvale a vyvážene plniť spektrum životne dôležitých funkcií. To je predpoklad na to, aby stratégia mohla byť vyváženým dokumentom, rešpektujúcim komplexnú hodnotu a multifunkčnosť lesov.

Ministri zároveň zdôraznili kľúčovú úlohu vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ako aj ľudí pracujúcich na vidieku a v lesoch pri praktickom plnení cieľov budúcej stratégie. Pretože oni sú tí, ktorí sa starajú o spomínaných 98 % lesov Únie. V niektorých európskych štátoch je to tak už po stáročia. Sú to práve oni, vďaka ktorým môžeme dnes hovoriť o tom, že približne 40 % územia Únie je stále zelených a teda pokrytých lesmi poskytujúcimi spektrum ekosystémových služieb.

„V súvislosti s klimatickou zmenou musia byť ochrana a zvyšovanie odolnostného potenciálu lesov jednou z kľúčových priorít budúcej stratégie pre lesy. Rozhodnutia o európskych lesoch musia vychádzať z najnovších vedeckých poznatkov a vedecky podložených údajov, ako aj z praktických skúseností vlastníkov a obhospodarovateľov lesov pri uplatňovaní trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Čiže z konceptu, ktorého obsah a princípy sú systematicky a dlhodobo vyvíjané aj na medzinárodnej úrovni. Očakávaná stratégia musí byť kľúčovým nástrojom EÚ na zosúladenie rôznorodých záujmov a politík súvisiacich s lesmi. V zmysle primárneho práva EÚ však stratégia zároveň musí rešpektovať právomoci členských štátov v oblasti lesníctva,“ zdôraznili ministri v liste adresovanom Timmermansovi.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood