Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Vlčan predstavil Rade ministrov slovenský koncept „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“

08-02-2022

Na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan predstavil slovenský koncept Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny. Ako vysvetlil, práve uhlíkové poľnohospodárstvo má potenciál zapojiť poľnohospodárov a lesníkov k dosahovaniu spoločných klimatických cieľov Európskej únie. Ministri členských štátov EÚ spoločne diskutovali o tom, ako môžu rezorty pôdohospodárstva dopomôcť ku klimaticky neutrálnej EÚ v roku 2050.

Podľa šéfa agrorezortu je dôležité začať aplikovať už známe poľnohospodárske postupy, ktoré sú priaznivé pre zachytávanie uhlíka a zvyšovanie organickej hmoty v pôde. Priblížil, že sa jedná  predovšetkým o bezorbové postupy, rôzne spôsoby šetrného obrábania pôdy, diverzifikácie plodín, agrolesníctvo, pestovanie krycích plodín, častejšie využívanie organických hnojív či manažment trvalých trávnatých porastov. Minister dodal, že aj v lesoch môže trvalo udržateľné hospodárenie značnou mierou prispieť ku klimatickým cieľom EÚ, treba však zohľadniť zásadný význam adaptácie lesov na klimatickú zmenu. V rámci toho sa má klásť dôraz na uplatňovanie prírode blízkych postupov, ktoré sú šetrné k jednotlivým zložkám lesného prostredia, vrátane pôdy a jej vodného režimu.

Vlčan na zasadnutí Rady tiež priblížil, že na Slovensku už funguje národný systém podpory vlastníkov a obhospodarovateľov lesov za plnenie mimoprodukčných funkcií lesa. „V rámci tohto systému sa poskytuje finančná podpora žiadateľovi pre všetky lesné porasty, v ktorých sa hospodári trvalo udržateľným spôsobom, teda podľa programu starostlivosti o lesy, realizujú sa v nich vhodné adaptačné opatrenia, respektíve sa v nich hospodári prírode blízkym spôsobom,“ informoval Vlčan. Predstavil, že na Slovensku už prebieha aj počiatočná fáza príprav pilotného projektu zameraného na odmeňovanie poľnohospodárov a lesníkov za ukladanie a udržiavanie uhlíka v pôde. Cieľom projektu je zdôraznenie významného synergického efektu zachytávania uhlíka a vodozádržnej kapacity pôdy. Mechanizmus s názvom „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ by mal zahŕňať certifikačný a monitorovací systém, na ktorý by bol naviazaný systém odmeňovania užívateľov pôdy. Práve ekonomický aspekt je podľa ministra dôležitý pre motiváciu poľnohospodárov a lesníkov zapojiť sa do tohto projektu. Ďalším podstatným motivačným faktorom je zavedenie jednoduchých riešení nevyžadujúcich dodatočnú prílišnú administratívnu záťaž. Za osobitne dôležitú považuje aj prezentáciu pozitívnych príkladov z praxe, poradenstvo a zapájanie vedy. 

„Slovensko víta rozhodnutie francúzskeho predsedníctva venovať sa téme uhlíkového poľnohospodárstva, ako jednej z aktuálnych priorít. Nový koncept má potenciál prispieť k dosahovaniu spoločných klimatických cieľov a zároveň poskytnúť našim poľnohospodárom a lesníkom nový zdroj príjmu. Takéto  postupy v uhlíkovom poľnohospodárstve majú zároveň pozitívny vplyv na  biodiverzitu, zlepšujú ekosystémové služby a pomáhajú pôdohospodárom zvýšiť odolnosť proti výkyvom trhov,“ uzavrel svoje vystúpenie Vlčan.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood