Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo vydáva mimoriadny zákaz zakladania ohňov v lesoch

10-11-2011


Bratislava 10.11.2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s okamžitou platnosťou zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich 50-metrovom ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne. Tento zákaz je platný až do odvolania a o jeho zrušení rozhodne ministerstvo podľa vývoja meteorologickej situácie.

Podľa § 30 ods. 4 zákona č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov je orgán štátnej správy lesného hospodárstva oprávnený aj z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem.

Z hľadiska vývoja požiarnej a meteorologickej situácie na území Slovenska dochádza k  vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne, ako aj environmentálne škody. Je preto v záujme ochrany práv vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov, v záujme ochrany lesov, ako aj vo verejnom záujme takýmto škodám na lesných pozemkoch a v lesoch predchádzať.

Podľa zákona č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov je vo všeobecnosti na lesných pozemkoch zakázané zakladať alebo udržiavať  otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest. Z dôvodu zvýšeného rizika požiarov je však nevyhnutné rozšírenie tohto zákazu na všetky miesta na lesných pozemkoch vrátane ich 50-metrového ochranného pásma, preto sa tento zákaz  vzťahuje aj na vyznačené miesta, na ktorých je zakladanie a udržiavanie otvoreného ohňa inokedy povolené.

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí previnilcom pokuta až do výšky 1 000 eur.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood