Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministri členských krajín V4 rokovali s ukrajinským ministrom o dovoze agrokomodít z Ukrajiny

26-09-2023

Aktuálna situácia na poľnohospodárskych trhoch, ako aj fragmentácia politík súvisiacich s lesmi na úrovní EÚ boli hlavnými témami konferencie ministrov poľnohospodárstva V4, ktorá sa uskutočnila 26. septembra v Znojme. Zasadnutie bolo realizované v rozšírenom formáte za online účasti ukrajinského ministra agrárnej politiky a potravinárstva M. Solskyiho.

Stretnutie agroministrov sa uskutočnilo pod záštitou Českej republiky, ktorá od 1. júla 2023 predsedá zoskupeniu krajín V4 (od 1. júla 2024 prevezme predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine Poľská republika).

Slovenskú republiku na zasadnutí zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš. Počas diskusie sa potvrdilo, že členské štáty V4 sa zhodujú vo viacerých kľúčových otázkach, ako aj obavách v súvislosti s aktuálnou situáciou na poľnohospodárskych trhoch. Vedúci delegácií, vrátane ministra UA, vyjadrili zámer pokračovať v konštruktívnej spolupráci, za účelom hľadania spoločného riešenia a upokojenia situácie. Prioritou je snaha o sfunkčnenie koridorov solidarity a vytvorenie efektívneho mechanizmu, ktorý by umožnil transport UA produktov cez územie EÚ do tretích krajín, resp. na miesto určenia.

Delegácie V4 zhodne poukázali na problém s nedostatkom skladových kapacít vplyvom nadmerného importu agrokomodít z UA a berúc do úvahy tohtoročnú úrodu. Minister Bíreš vo svojom vystúpení zdôraznil, že odhady tohtoročnej úrody na SR prekračujú 5-ročný priemer. Slovensko má preto vážne obavy, že naše domáce skladové kapacity nebudú postačujúce, keďže aj tradičné odbytové trhy slovenských pestovateľov sú preplnené komoditami z Ukrajiny.

Minister Bíreš spoločne so štátnymi tajomníkmi HU a PL zároveň vyzvali Ukrajinu na stiahnutie žaloby vo WTO a hľadanie konštruktívnejších riešení, ako je blokácia obchodu. Fungujúce systémové riešenie je v záujme nás všetkých poznamenal Bíreš. UA MIN Solskyi v reakcii vyjadril poďakovanie prítomným delegáciám za konštruktívnu spoluprácu a pomoc od vypuknutia vojnového konfliktu. Zároveň uviedol, že pri riešení podanej žaloby budú kľúčové ďalšie rokovania, a to aj v spojitosti s predloženým Akčným plánom UA.

Delegácie sa zhodli, na príprave spoločných záverov zo zasadnutia V4, ako apelu na EK, aby efektívnejšie riešila a koordinovala súčasnú situáciu, a to aj pokiaľ ide o komunikáciu s UA, podmienky plánovaného udeľovania licencií a podporu exportných trás. Pokiaľ je obchodná politika kompetenciou EÚ, riešenie musí byť prijaté na európskej úrovni. Spoločné závery budú zaslané EK a zároveň predložené na októbrovom zasadnutí Rady AGRIFISH v Luxemburgu.

V rámci diskusie o fragmentácii politík súvisiacich s lesmi na úrovni EÚ delegácie uviedli, že jedným z možných riešenie súčasnej situácie je posilnenie funkcie a kompetencií Stáleho lesníckeho výboru. Toto opatrenie má potenciál prispieť k lepšej koordinácii a koherencii politík. Ako uviedol aj minister Bíreš Komisia by mala povinne zohľadňovať stanoviská výboru pri príprave legislatívnych a iných návrhov, resp. prijímaní rozhodnutí o otázkach dotýkajúcich sa agendy lesov a lesníctva. Len tak možno predísť fragmentácii politík, a zároveň zabezpečiť inkluzívny prístup v procese implementácie Stratégie EÚ pre lesy (v súlade so Závermi Rady EÚ z novembra 2021). Delegácie sa taktiež zhodli v názore, že otázky týkajúce sa lesov a lesného hospodárstva by aj naďalej mali spadať do kompetencie Pracovnej skupiny pre lesníctvo, ktorá je vhodnou platformou na výmenu informácií v tejto oblasti. Pričom uvedená problematika by mala prednostne spadať do kompetencie Rady AGRIFISH.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood