Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Modely zdieľania dát v poľnohospodárstve

12-04-2017

Možnosti zabezpečenia rovnocenného zdieľania výhod digitalizácie dát v pôdohospodárstve, to bola hlavná téma workshopu, ktorý zorganizovala Národná sieť rozvoja vidieka v spolupráci s EIP-AGRI Service Point.

V dňoch 4. - 5. apríla 2017 Bratislava privítala 85 účastníkov workshopu z 20 členských krajín Európskej únie, ktorí počas dvoch dní mali príležitosť diskutovať o možnostiach zabezpečenia rovnocenného zdieľania výhod digitalizácie dát v pôdohospodárstve.

Workshop otvorili Iman Boot z DG AGRI, EK a Karin Radecká z odboru Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorí hovorili o prínose, využiteľnosti a aktuálnej potrebe manažmentu zdieľania dát v jednotlivých krajinách ako aj v kontexte Európskej únie.

Účastníci si vypočuli rôzne názory na problematiku zdieľania dát, zároveň sa zapojili do interaktívnych diskusií a diskusií v užších skupinách na danú tému. V každej diskusnej skupine boli prezentované prípadové štúdie z rôznych členských krajín a ich modelov zdieľania dát.

Počas prvej časti workshopu sa modifikovali a hodnotili preddefinované otázky predložené EK. Prítomní mali možnosť vyjadriť svoj názor k predloženým otázkam a zhodnotiť ich opodstatnenosť v praxi, na základe skúseností v oblasti, v ktorej pôsobia (farmári, výskumníci, vývojári, správcovia dát, štatistici, poradcovia, atď.). Následne sa na základe štyroch prípadových štúdií zisťovalo, či použité modely zdieľania dát sú prínosné pre všetkých koncových užívateľov a hľadali sa spôsoby na zabezpečenie zdieľania dát.

Účastníkom podujatia vďaka NSRV SR boli predstavené slovenské tradície prostredníctvom typickej slovenskej kuchyne, ľudových tancov, folklórnej hudby a spevu.

Cieľom druhého dňa workshopu bolo vytvorenie vlastnej predstavy modelov zdieľania dát pre potreby farmárov, prezentovali sa kroky k efektívnemu a spravodlivému zdieľaniu dát medzi vlastníkmi a užívateľmi a zhrnuli sa závery z výstupov týchto diskusií.

Výstupy, názory a odporúčania, ktoré počas dvoch dní odzneli, majú potenciál slúžiť ako podklady pre tvorbu stratégie a štruktúry zdieľania dát v európskom hospodárstve.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood