Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

MPRV SR a PPA predlžuje výzvu na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho

27-07-2022

Záujemcovia o čerpanie eurofondov určených na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho z Programu rozvoja vidieka majú ďalšie dva mesiace na predkladanie svojich žiadostí. Pôvodný termín uzatvorenia výzvy 29. júla 2022 sa predlžuje do 30. septembra 2022. MPRV SR pristúpilo aj k zníženiu minimálnej výšky projektu z 10 000 EUR na 4 700 EUR.

S ohľadom na formu podpory uplatnením sadzby 470 EUR/ha sa znížením minimálnej výšky projektu umožní realizácia projektov na plochách už od 10 ha. Predpokladáme, že táto zmena zvýši záujem zo strany najmenších obhospodarovateľov lesov. Žiadosti posudzuje Národné lesnícke centrum a Štátna ochrana prírody, ktorá vydáva stanovisko, že činnosti navrhované v projekte nemajú negatívny vplyv na územia NATURA 2000 a sú v súlade s Programom záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018-2022.

Realizácia činností na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) je oprávnená pre obhospodarovateľov lesov v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách. Metodika ako aj zoznam oprávnených lokalít sú súčasťou výzvy.

Aktualizácia výzvy je zverejnená na stránke poskytovateľa – PPA https://www.apa.sk/55-prv-2022


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood