Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

MPRV SR odmieta presun lesov v národných parkov pod envirorezort

24-05-2021

MPRV SR zásadné odmieta rozčlenenie lesov na chránené a ostatné, pretože všetky lesy sú hodné mimoriadnej ochrany. MPRV SR musí s poľutovaním konštatovať, že MŽP SR znova pri riešení zásadných problémov obchádza odbornú diskusiu, spoluprácu a bežný legislatívny proces. Jediným kľúčom je spolupráca, odborná diskusia a dialóg dotknutými.

MPRV SR v súčasnosti vykonáva paradigmatickú zásadnú zmenu v prístupe a  hospodárení v lesoch a to v prospech prírode blízkeho, ktoré sa bude uplatňovať nie len v národných parkoch, kde je to už legislatívne ukotvené, ale postupne na území väčšiny lesov v SR.

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala prehodnotiť systém správy pozemkov vo vlastníctve štátu v chránených územiach s primárnym cieľom zabezpečenia integrovanej správy územia. Tento prístup zaručí zosúladenie ochrany prírody s potrebami ľudí žijúcich na vidieku a zachovaní prírodných i kultúrnych hodnôt našej krajiny. Základom by aj podľa PVV malo byť vypracovanie jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory. Prehodnotenie sa však musí nutne realizovať až na základe ucelenej analýzy efektivity, ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov na vidiecky región. Všetky sporné otázky sa musia posudzovať spoločným expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov.  Tak výrazné zásahy do života občanov nemôžu byť robené úradníkmi od stola alebo aktivistami, ktorí za krajinu nenesú žiadnu zodpovednosť a často nepozerajú na živobytie obyčajných ľudí mimo nášho hlavného mesta.

Návrh spôsobu riešenia integrovanej starostlivosti nemôže vychádzať len zo želaní jedného rezortu a jeho záujmu na prevzatí moci nad časťami niektorých území, ale musí byť navrhnutý na základe vyhodnotenia komplexnej analýzy dopadov viacerých variantných riešení a odbornej diskusie všetkých dotknutých nárokových skupín tak, ako to predpokladá aj samotné PVV.

Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nie je o žiadnej komplexnej analýze informovaný, na spoluprácu pri jej vypracovaní ani nebol doteraz vyzvaný, preto sú vyhlásenia predstaviteľov rezortu životného prostredia pre nás prekvapujúce. Je pri tom štandardom, že pred začatím legislatívneho procesu prebehnú komplexné odborné analýzy problematiky za účasti hlavných dotknutých subjektov a partnerov. MŽP SR tak podobne, ako pri nedávnej vyhláške, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny presadzuje nátlakové riešenia, vlastné názory a ignoruje nie len PVV, ale aj potrebu konštruktívnej diskusie a odborných argumentov. MŽP SR sa pri správe krajiny nemôže riadiť pocitmi, ale faktami. MŽP SR by ďalej malo prestať hľadať dôvody, prečo sa to nedá a hľadať spoločné riešenia, ako to len pôjde.

Prechod správy štátnych pozemkov pod organizácie ochrany prírody vytvára z týchto organizácií „neobmedzených pánov“, keďže sú odbornou organizáciou, platia pre nich výnimky z ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny. Naopak, pre všetkých iných vlastníkov a správcov platia predpisy rovnako a v plnom rozsahu a to aj vo vzťahu k akýmkoľvek činnostiam v chránenom území. Prechodom chránení území pod MŽP SR by sa tak stal konfliktom záujmu.

MPRV SR preto verí, že MŽP SR nebude ignorovať PVV a pred ďalším postup začne rešpektovať odborné argumenty a legislatívne štandardy.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood